ข่าวสื่อสารองค์กร

อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรม หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสนใจทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งส่งเสริมให้ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีความเข้มแข็ง และมีผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม

            โดยมีการอภิปรายหัวข้อ แนวคิดการประเมินแบบพิชญพิจารณ์ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การอภิปรายกรณีศึกษาการประเมินมาตรฐานที่ 1 การผลิตบัณฑิต มาตรฐานที่ 2 การวิจัยฯ กรณีศึกษาประเมิน มาตรฐานที่ 3 บริการวิชาการฯ มาตรฐานที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรมฯ มาตรฐานที่ 5  การบริหารจัดการ และมาตรฐานที่ 6 จุดเน้นสถาบัน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Last modified onวันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2562 09:29

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account