ข่าวสื่อสารองค์กร

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์

เริ่มแล้วกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาชีพครู (Cluster Teacher) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 600 คน จาก 12 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร ์, สาขาวิชาศิลปศึกษา, สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, สาขาวิชาพลศึกษา, สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาชีววิทยา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต แบ่งเป็น 7 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพบผู้บริหาร/สร้างแรงบันดาลใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู สร้างแนวคิดในด้านบวกจากอาจารย์ ผู้บริหาร และรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีทัศนคติที่ดี เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิต มุ่งเน้นพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต กิจกรรมที่ 4 จิตอาสาพัฒนาความเป็นครู มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสา กิจกรรมที่ 5 สโมสรนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่เรียนรู้กิจกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาตนเอง กิจกรรมที่ 6 เตรียมความพร้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพื้นฐานทางวิชาการที่สำคัญ และกิจกรรมที่ 7 พัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างลักษณะทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมและจำเป็นต่อความเป็นครู

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account