ข่าวสื่อสารองค์กร

การเรียนการสอนออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปรับการเรียนการสอนเป็นรายวิชาออนไลน์

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำลังปรับการเรีียนการสอนเข้าสู่ยุค Thailand 4.0ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นฝ่ายแสวงหาความรู้เองด้วยการนำเทคโนโลยีสร้างสรรค์มาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ทำการเปลี่ยนแปลงการเรียนบางรายวิชาเป็นหลักสูตรออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้หรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่อาจารย์ประจำรายวิชาจัดเตรียมไว้ให้ได้มากขึ้น โดยไม่จำเป็นจะต้องเข้าเรียนห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งการเรียนออนไลน์นักศึกษาจะเรียนที่ไหน เมื่อใดก็ได้ ตามทรัพยากรการเรียนที่อาจารย์ประจำรายวิชาได้จัดทำไว้ให้ในระบบออนไลน์

            ขณะเดียวกัน การจัดทำหลักสูตรออนไลน์อาจารย์ประจำรายวิชายังคงมีส่วนสำคัญเช่นเดิม เพียงเปลี่ยนบทบาทจากการสอนในห้องเรียนเป็นผู้ออกแบบเนื้อหาและอัพเดทเข้าสู่ระบบออนไลน์ อาจารย์ประจำรายวิชาจะเป็นผู้ออกแบบเนื้อหาให้สอดรับกับสมรรถนะของนักศึกษาหรือบัณฑิตที่จะจบออกไปทำงานในอนาคต โดยใช้การเรียนออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์ประจำรายวิชากับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาใระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ฝึกฝนหรือเรียนรู้ให้ผ่านสมรรถนะในรายวิชานั้นๆ ได้ เช่น ในรายวิชาภาษาอังกฤษจากเดิมเป็นการเรียนรู้ร่วมกันว่าจะต้องเข้ามาเรียนในห้องเรียน แต่เมื่อทำเป็นรายวิชาออนไลน์ นักศึกษาสามารถไปเรียนซ้ำๆ ในระบบได้โดยไม่จำกัดจำนวน นับเป็น การฝึกฝนตามความสะดวกของนักศึกษาในช่วงเวลาที่นักศึกษาสนใจ แต่ท้ายสุดต้องกลับเข้าชั้นเรียนเพื่อทดสอบสมรรถนะกับอาจารย์ประจำรายวิชาด้วย จะเห็นได้ว่ายังเป็นการเรียนแบบสองทาง เพื่อให้อาจารย์ประจำรายวิชาประเมินความรู้ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามในเนื้อหาที่ตนเองไม่เข้าใจ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตไร้สาย เพื่อรองรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีไว้คอยสนับสนุนอาจารย์ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งมีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหน่วยในการรับรองการเรียนการสอนออนไลน์

            ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะเริ่มจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก ด้วยการจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) โดยมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบาย 1 รายวิชาต่อ 1 หลักสูตรออนไลน์ และในอนาคตมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการผลักดันให้อาจารย์แต่ละสาขาวิชาผลิตรายวิชาออนไลน์เพิ่มมากขึ้น

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยฯ มีทรัพยากรที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาหรือผู้เรียนของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาทักษะให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามสมรรถนะของหลักสูตรหรือวิชาชีพนั้นๆ ซึ่งข้อดีของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษา ฝึกฝนตนเองได้หลายๆ ครั้งในหนึ่งรายวิชา และต่อไปในอนาคตมหาวิทยาลัยฯ มองว่าหากหานักศึกษามีความพร้อมก็สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในรายวิชานั้นๆ ได้เลย

ซึ่งแนวความคิดการจัดการเรียนการแบบออนไลน์ นอกจากจะสอดรับแนวนโยบายของรัฐบาลในยุค Thailand 4.0 แล้ว ยังสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาโลกด้วย”

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2562 11:46

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account