ข่าวสื่อสารองค์กร

“อัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 15”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “อัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 15”

ผู้ช่วยศาสตราจาร์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “อัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 15” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการดเกษตร กล่าวว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีพันธกิจหลักมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมมีความรักสามัคคี และการรู้จักการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับงานด้านต่างๆ เช่น การเรียนการสอน การวิจัยและกิจกรรมนักศึกษาด้านการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จึงได้จัดกิจกรรมที่ได้มีการพัฒนานักศึกษาในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในศิลปะการแทงหยวกนำมาจัดกิจกรรม โดยในปี 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ อัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562   

โดยในโครงการจัดให้มีการแข่งขันแทงหยวก ภายใต้หัวข้อ “สรรค์ศิลป์ ถิ่นพริบพรี สดุดีองค์ราชันย์” ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะแก่บุคลากรนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เปิดโอกาสให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและบุคลทั่วไปได้แสดงออกเชิงผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ โดยผลการแข่งขันมีดังนี้

            รางวัลชนะเลิศ                       ทีมราชภัฏเพชรบุรี                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            รองชนะเลิศ อันดับ 1               ทีม RMUTR                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2       ทีม SU Thai Wisdom          มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

                           นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย

รางวัลผู้ทรงคุณวุฒิยอดเยี่ยม บุคคลต้นแบบในการส่งเสริมงานด้านวิชาการ วิจัย บริการชุมชน  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสนาะ กลิ่นงาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รางวัลผู้ทรงคุณวุฒิดีเด่น บุคคลต้นแบบในการส่งเสริมงานด้านวิชาการ วิจัย บริการชุมชน  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

          ศาสตราจารย์ ดร. คณิต  เขียววิชัย              มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

         ดร. รักชนกชรินร์  พูลสุวรรณนธี                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน  วงศ์รัตน์      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาสายวิชาการดีเด่น บุคคลต้นแบบในงานด้านวิชาการ วิจัย บริการชุมชน  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ

         สัตวแพทย์หญิง ดวงสุดา  ทองจันทร์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

         รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์      มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ  แสนภูมิ  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

         นายสัตวแพทย์ศิริชัย  เอียดมุสิก             มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

         อาจารย์ธนิชชา  ชัยชัชวาลประทีป          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล

          ดร.สุปรีณา ศรีใสคำ                         มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

         ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาสายสนับสนุนดีเด่น บุคคลต้นแบบในงานด้านวิชาการวิชาชีพในสายงาน งานบริการชุมชน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ

           นายหยาดเพชร  พลอยดีเลิศ                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            นายภาสกร  เตือประโคน                          มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            นางสาวสุภาวดี  ฉิมทอง                            มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

            นางสาวธัญญรัตน์  ไทยประเสริฐ                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

รางวัลเยาวชนดีเด่น ต้นแบบด้านการเรียน วิชาการ วิจัย บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

            นายชนวีร์  หวานฤดี                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

            นางสาวผกาแก้ว  แซ่โอ้ว                           มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

            นายปรวัตร  สวนหมาก                             วิทยาลัยกฎหมายการปกครอง  มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ

            นายอมรเทพ  ปิยะวงศ์                             วิทยาลัยกฎหมายการปกครอง  มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ

            นางสาวมัณฑนา  ทองอินทร์                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            นางสาวโสพิชา  บุญยศักดิ์เสรี                    มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

            นายอภิสิทธิ์  พิมพ์สมาน                           วิทยาลัยกฎหมายการปกครอง  มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ

            นายนครินทร์  ไกรสอน                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            นายเรืองวิทย์  ศรีวารีรัตน์                         มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

            นายชัยอนันต์  สัจจาวาท                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            นางสาววัชราภรณ์  พิริยะศุภกิจ                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            นางสาวภาวิณี  อาชา                               มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

            นายธนวัฒน์  ภูมินา                                 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นอกจากนี้ยังมีการประกวดการแต่งกายพื้นเมือง “เทพบุตรและเทพธิดา ชนเผ่าไทย” เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดที่มีศิลปะตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ และเพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาของชุมชนสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนอนุรักษ์และทำนุบำรุงภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมของชาติ จึงจัดให้มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ด้านศิลปะ วัฒนธรรมสู่เยาวชน โดยมุ่งเน้นศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นถิ่น ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรมไทยพวน เพื่อคงไว้ซึ่งภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ของชาติ โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าผ่านการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ซึ่งผลการแข่งขัน มีดังนี้

ผลการประกวดเทพบุตร

           รางวัลชนะเลิศ                         นายบุญฤทธิ์ น้อยผึ้ง      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1        นายภานุวัฒน์ บุญโพธิ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2        นายปาณชัย สารการ      มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

            รางวัลชมเชย                          นายณัฐวุฒิ อุปถัมภ์         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี        

        

ผลการประกวดเทพบุตร

         รางวัลชนะเลิศ                            นางสาวโชติมณี แสงกล้า                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1        นางสาวพรพรรณ กัลป์ยาณรัตน์         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2        นางสาวสุดปราณี กลิ่นเฉย               มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            รางวัลชมเชย                           นางสาวฐิติพร แสงมา                     มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ส่วนเจ้าภาพในการจัดงานครั้งต่อไปได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Last modified onวันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2562 13:45

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account