ข่าวสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่หมู่บ้านทุ่งพุฒิ ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากมะพร้าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่หมู่บ้านทุ่งพุฒิ ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากมะพร้าว มีการจัดทำแผนธุรกิจรายรับ - รายจ่าย ขณะเดียวกันได้ร่วมกันถอดองค์ความรู้สิ่งที่ได้รับจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มาหนุนเสริมการยกระดับรายได้ในการแปรรูปผลผลิตจากมะพร้าวให้กับชุมชน ส่งผลในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านสังคม ชุมชนเกิดความร่วมมือร่วมใจกัน เกิดความรักความสามัคคี 2) ด้านเศรษฐกิจ ชุมชนมีอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 3) ด้านการศึกษา ชุมชนมีความรู้และสามารถต่อยอดการแปรรูปอาหารจากมะพร้าวเพิ่มขึ้น และทำให้เกิดการรวมกลุ่มชุมชนหมู่บ้านทุ่งพุฒิให้อยู่อย่างยั่งยืนต่อไป ขอขอบพระคุณทีมวิทยากรท่านอาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ อาจารย์จันทรา ธนีเพียร และอาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account