Logo
Print this page

ชุมชนรอบวัดเพรียงสืบสานวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้าง ด้วยการจัดกิจกรรม "ชุมชนรอบวัดเพรียงสืบสานวัฒนธรรม เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน"

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนรอบวัดเพรียง จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม "ชุมชนรอบวัดเพรียงสืบสานวัฒนธรรม เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ ลานวัฒนธรรมหน้าวิหารวัดเพรียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีพันธกิจในการให้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคมและประเทศชาติ รวมถึงการทำนุบำรุงวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการต่อยอดความรู้ต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยได้ความอนุเคราะห์จากชุมชน วัด โรงเรียน ในการมอบที่ดินและพัฒนามหาวิทยาลัยฯ มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสำคัญดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ จึงมีหน้าที่ในการช่วยพัฒนาชุมชนที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ให้ได้รับประโยชน์รับการพัฒนาในสิ่งที่ชุมชนมีความต้องการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยในการที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกันต่อไป และจากการลงพื้นที่เพื่อร่วมพูดคุยกับชุมชนวัดและโรงเรียนมีความต้องการที่หลากหลาย และเห็นว่าในการเริ่มต้นพัฒนาชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ จะเริ่มต้นทำงานที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกให้แก่ชุมชนโดยนำประเด็นเรื่องสุขภาวะและศิลปวัฒนธรรมมาเป็นจุดเริ่มต้นในปีแรก

            กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการเสวนา "เหลียวหลังแลหน้าร่วมพัฒนาชุมชนรอบวัดเพรียง" การแสดงทางวัฒนธรรม โดยชุมชนรอบวัดเพรียง โรงเรียนวัดเพรียง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกในกิจกรรม "หน้าบ้านน่ามอง" ชุมชนรอบวัดเพรียง การสาธิตและฝึกทำกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานศิลปะจากกลุ่มลูกหว้า ชุมชนคลองกระแชง ตลาดริมน้ำและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายอาหารของชาวชุมชนรอบวัดเพรียง

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Last modified onวันอังคาร, 13 สิงหาคม 2562 11:02
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-708-653, info@pbru.ac.th