ข่าวสื่อสารองค์กร

ประชุมร่วม รมต.อว. รับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ

อธิการบดี ประชุมร่วมกับรัฐมนตรี อว. รับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดี ร่วมประชุมกับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการบริหาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดในการกำหนดบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่จะตอบสนองนโยบายของประเทศตามปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย

            ในที่ประชุมนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้กล่าวถึงเป้าหมายนโยบายของกระทรวง อว. การกำหนดจุดยืน บทบาทการทำหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามนโยบายของกระทรวงใหม่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราโชบาย ตลอดจนความคาดหวังในการทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การลดความเลื่อมล้ำในสังคม การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน การผลิตและพัฒนาครู การจัดกลุ่มตามความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง เป็นต้น

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันพุธ, 14 สิงหาคม 2562 09:57

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account