ข่าวสื่อสารองค์กร

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์”

ระหว่างวันที่ 15 -16 สิงหาคม 2562 ซึ่งได้มีพิธีเปิดไปเมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ บุคลากร นักศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้า วิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ให้คณาจารย์และนักศึกษาได้แสดงผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมและผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนจัดแสดงความเชี่ยวชาญและเอกลักษณ์ด้านอาหารของโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการของสาขาวิชาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดนวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การประกวด Science show การแข่งขันทำขนมจีนทอดมัน ตลอดจนการออกร้านและโชว์ผลงานทางด้านอาหาร

         นอกจากนี้ ประธานในพิธียังได้มอบโล่ให้กับนักวิจัยดีเด่น รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ขึ้นทะเบียนนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ดังนี้

รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทโครงการวิจัยดีเด่น ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศ ชมพู่ทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญยืน หนาแน่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร เหมียดไธสง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทผลงานตีพิมพ์ดีเด่น ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ชลาลัย วงเวียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขศิริ ประสมสุข คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่

อาจารย์ ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลครูผู้สอนดีเด่นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2562 ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษราคัม สิงห์ชัย สาขาวิชาเคมี

อาจารย์ ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ สาขาวิชาชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์วดี ไทรทอง สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

อาจารย์ธนิดา ชาญชัย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

อาจารย์กรกต เจริญผล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์กิตติพงษ์ นวลใย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์เผ่า อนันจิ๋ว คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลวิทยาศาสตร์เยี่ยมเปี่ยมคุณธรรม ประจำปี 2562

นางสาวดลยา น้อยช่อ สาขาวิชาเคมี

นางสาวศิริวรรณ อ่อนลำเนา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวโสภิตา เนียมศรี สาขาวิชาชีววิทยา

นางสาวขวัญเรือน อินทจักร สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวนนทกร วิเชียรวุฒิชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะะการประกอบอาหาร

นายอนุชา เอี่ยมสำอาง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

นางสาววิภาวัน แสงสวี สาขาวิชาเคมี

นายภูดิศ ฤทธิ์จารุกร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพัชรี เพชรพูล สาขาวิชาชีววิทยา

นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวปารัช เขียวอร่าม สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

นางสาวสุกานดา ชุนดี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account