ข่าวสื่อสารองค์กร

ผลที่เกิดขึ้น จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านรวมไทยต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผลที่เกิดขึ้น จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านรวมไทยต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนตามบริบทและความต้องการของชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้รับการพัฒนาและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ชุมชมพบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ขาดช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาด จึงมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตจากสับปะรดหรือกลัวย ต้องการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การจัดช่องทางการจำหน่ายและการตลาดมหาวิทยาลัยฯ จึงนำคณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษามาถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำน้ำพริกเผาจากกล้วย และไซเดอร์จากสับปะรดหรือกล้วยให้กับชน ส่งผลในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านสังคม เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถรวมกลุ่มกับจัดตั้ง"วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรยั่งยืนบ้านรวมไทย - กุยบุรี"ได้ 2) ด้านเศรษฐกิจ ชุมชนมีอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 3) ด้านการศึกษา ชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" จนสามารถต่อยอดการแปรรูปอาหารจากสับปะรดหรือกล้วยจนได้ผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพเกิดเป็นผู้ประกอบการใหม่ในชุมชน ที่จะทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account