ข่าวสื่อสารองค์กร

ประชุมแผนพัฒนาสถาบันช่างเมืองเพชร

 

ประชุมแผนพัฒนาสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมแผนพัฒนาสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและ ดร.พรสุข จงประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) พร้อมด้วยช่างเมืองเพชรแขนงต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมวิพากษ์ แผนพัฒนาสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจในการให้ความรู้และทักษะในด้านวิชาการ การบริการวิชาการ การวิจัย ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมและพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมถึงภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านต่างๆ ให้คงอยู่ รวมทั้งพัฒนา ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้จัดให้อยู่ใน 1 ใน 5 จังหวัด ของโครงการจัดทำแผนพัฒนาเมืองและงานสร้างสรรค์สู่ระดับสากล เมืองในพื้นที่พัฒนาพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท.

สำหรับสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะะร่วมสมัย เป็นพื้นที่ดูแลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เกิดขึ้นจากการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมา ณ จังหวัดเพชรบุรี แล้วทรงตรัสกับนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ในขณะนั้น) ว่า เพชรบุรีเป็นเมืองที่มีช่างแขนงต่างๆ เป็นจำนวนมาก มีงานศิลปวัฒนธรรมหลายอย่าง หากไม่มีการรวบรวมไว้เกรงว่าจะสูญหายไปตามกาลเวลา ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดตั้งสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะะร่วมสมัยขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันการศึกษาที่รวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ มีอยู่แล้วมาผลักดันเข้าสู่กระบวนการ ภายในสถาบันฯ มีการรวบรวมงานสกุลช่างเมืองเพชรแขนงต่างๆ ไว้ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของคนเมืองเพชรจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Last modified onวันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562 12:03

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account