ข่าวสื่อสารองค์กร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหอพักนักศึกษา

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหอพักนักศึกษา

งานบริการหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหอพักนักศึกษา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะกรรมการหอพัก จำนวน 50 คน เข้าร่วม

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ได้ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ ฝึกกระบวนการคิด วิธีการดูแลนักศึกษาในหอพักให้มีระเบัยบวินัย สามารถนำเทคนิคการสื่อสารข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปใช้ช่วยเหลือผุูอื่นได้ และมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมต่อไป

            ภายในโครงการมีกิจกรรมอบรม ทักษะการเป็นผู้นำและทักษะการทำงานเป็นทีม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.วัชระ เวชระสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยาการในการให้ความรู้

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Last modified onวันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562 11:57

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account