ข่าวสื่อสารองค์กร

การถ่ายทอดองค์ความรู้ Action Learning

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี Action Learning”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี Action Learning” ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้น เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ประธานสาขาวิชาและคณาจารย์จากสาขาต่างๆ เข้าร่วม

            สืบเนื่องจากความท้าทายของนโยบายประเทศไทย 4.0 ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงความจะเป็นในการพัฒนาอวค์การให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะหน่วยงานทางด้านการศึกษา ซึ่งมีความสำคัญในมุมของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศที่ต้องหาวิธีผลิตบุคลากรที่มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษที่ 21

            โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้วยการนำเนื้อหาการเรียนมาใช้ออกแบบกิจกรรมแลออกแบบกลุ่มเพื่ิให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดตามองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบคือ 1. ผู้เรียนได้รับประสบการณืตรงหรือประสบการณ์อ้อม 2. ผู้เรียนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนกลับ 3. ผู้เรียนได้มีข้อสรุปความคิดรวบยอด และ 4. ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ได้ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learningและถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้กับอาจารย์

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2562 13:28

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account