ข่าวสื่อสารองค์กร

พหุวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ด้วยอารยธรรมอาเซียน

 

นาฏศิลป์ไทยบูรณาการการเรียนการสอน จัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้วยอารยธรรมอาเซียน ท่องเที่ยวหาดเจ้าสำราญ

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ ชายทะเลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏศิลป์ไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้วยอารยธรรมอาเซียน ท่องเที่ยวหาดเจ้าสำราญภายใต้โครงการการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม Active Learning เป็นการบูรณาการรายวิชาร่วมกัน 3 รายวิชา ประกอบด้วย รายวิชาการกำกับการแสดง​ ชั้นปีที่ รายวิชานาฏยการแสดงอาเซียน ชั้นปีที่ 4 โดยมีาจารย์ศิริวัฒน์ ขำเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏศิลป์ไทย) เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา และรายวิชาการจัดการนาฏยการแสดง ชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏศิลป์ไทย) เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา

การจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้วยอารยธรรมอาเซียน ท่องเที่ยวหาดเจ้าสำราญ เป็นการนำการเรียนการสอนในรูปแบบศตวรรษที่ 21 มาใช้ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งการบูรณาการร่วมกันของทั้ง 3 รายวิชา จะเป็นการบูรณาการความรู้ที่ได้รับจากในห้องเรียนมาประมวลผลผ่านการทำงานจริง ฝึกให้นักศึกษาได้รู้จักการวางแผนในการจัดชุดการแสดงเพื่อนำไปใช้หลังสำเร็จการศึกษา ฝึกการติดต่อประสานงาน ในการนำชุดการแสดงออกเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยจะแบ่งการแสดงออกเป็น 16 ชุดการแสดง โดยมีอาจารย์วิไลวรรณ  ไชยลังการ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏศิลป์ไทย) เป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำนักศึกษาในการเตรียมชุดการแสดงต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการเรียนรู้แบบ Active leraning and Action learning ได้ให้นักศึกษาแสดงศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์ไทย รวมถึงทักษะทางด้านบริหารจัดการกิจกรรมผ่านการปฏิบัติจริง เป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รับชม

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Last modified onวันจันทร์, 07 ตุลาคม 2562 11:18

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account