ข่าวสื่อสารองค์กร

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

นักเรียนโรงเรียนสาธิต กับความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศมาเลเซีย

หลังจากที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้นำอาจารย์และนักเรียน ตลอดจนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเดินทางเข้าร่วมโครงการร่วมรากเดียวกันในมิติทางสังคมการเมืองของการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวสยามในประเทศมาเลเซียครั้งที่2 ที่สมาคมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยรัฐเคดาห์ประเทศมาเลเซียได้จัดขึ้นระหว่างวันที่11 – 22 ตุลาคม2562 รัฐเคดาห์ประเทศมาเลเซีย

ดร.วิฑูรย์คุ้มหอมอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวถึงเหตุผลว่าทำไมถึงต้องไปประเทศมาเลเซีย ว่าประเทศมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านและมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวนั้นนักเรียนได้เรียนรู้จากคำบอกเล่าของอาจารย์ผู้สอนเท่านัั้น แต่ทางโรงเรียนฯ ได้เน้นการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องกับการศึกษาในทศวรรษที่ื 21 จึงได้นำนักเรียนไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

นายวายุภักษ์ สีเมฆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กล่าวว่า ได้ไปศึกษาในเรื่องของพันธุ์พืชที่ีมีความหลากหลาก พืชเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นยางพาราและข้าว มีสภาพแวดล้อมและสภาพพื้นที่ในการทำการเกษตรค่อนข้างจะเหมือนกับประเทศไทย     

เด็กชายปวีร์ นามปัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ไปศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรม ซึ่งเดิมนั้นตนเป็นศิษย์สำนักดาบเพชรพุทธไทย กรุงเทพมหานคร จึงทำให้ค่อนข้างมีความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย ได้ไปศึกษาความแตกต่างการแสดงมโนราห์ภาคใต้ของไทยกับมโนราห์ที่รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย พบว่ามีความคล้ายคลึงแตกต่างกันที่บางท่ารำ นอกจากนี้ยังได้ฝึกปฏิบัติการต่อสู้ที่เน้นความสวยงาม ปัญจศรีรัตน์ นับเป็นประสบการณ์ตรงที่ได้รับมากกว่าการเรียนในห้องเรียน

นางสาวปริยฉัตร สมิงทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปศึกษาเรื่องการแต่งกาย เครื่องแต่งกายต่างๆ ที่ีมีความแตกต่างกันในเรื่องของการออกแบบ ลวดลายที่เน้นลายดอกไม้ รวมถึงชนิดของผ้า ซึ่งอากาศที่ประเทศมาเลเซียค่อนข้างร้อน ผ้าที่นำมาทำเป็นเครื่องแต่งกายส่วนใหญ่จะเป็นผ้าฝ้ายที่ระบายความร้อนได้ดี  

นายนรวิชญ์ รังสัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เล่าถึงบรรยายกาศสองข้างทางว่า พบทั้งสภาพอากาศที่แห้งแล้ง เขียวขจีและมีฝนตกชุก และเมื่อเดินทางถึงรัฐเคดาห์ได้ไปสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลในเรื่องของพยัญชนะไทย ซึ่งทุกคนที่นั่นให้ความร่วมมือและดูแลเป็นอย่างดี

 นางสาวปิยนุช วงศ์บัวสา นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า ต้องขอบคุณทางโรงเรียนสาธิตฯ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ตนและเพื่อนๆ ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย ทำให้ได้ไปเห็นสิ่งแปลกใหม่ เป็นการเปิดโลกทัศน์ที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน โดยเมื่อไปถึงรัฐเคดาห์ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนในเรื่องของการลงพื้นที่สัมภาษณ์ชุมชน ช่วยในเรื่องของการวางแผนและกำหนดหัวข้อ ประเด็นที่ต้องการทราบ สอนการตั้งคำถามให้กับนักเรียน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ถึงอาหาร ภาษา เครื่องแต่งกาย รวมไปถึงวัฒนธรรมของคนไทยในรัฐเคดาห์และคนไทยในประเทศไทย เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการประสานงานร่วมกัน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Last modified onวันศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2562 16:53

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account