ข่าวสื่อสารองค์กร

อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ศูนย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ให้กับชุมชนต้นแบบ

เมื่อเช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโกวิทต่อวงศ์ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยมีคณบดี บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชนเข้าร่วม

           สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนและท้องถิ่น มีพันธกิจที่สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีนโยบายในการขับเคลื่อนงานพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และที่สำคัญคือการร่วมมือกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยในปีงบประมาณ 2562 มีชุมชนต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน จำนวน 11 ชุมชน ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมานั้นทุกชุมชนได้มีผลิตภัณฑ์และสินค้าเป็นของชุมชน แต่ยังขาดกระบวนการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และแนวทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขาดความรู้ในเรื่องการตลาดที่ทำให้สินค้าของชุมชนเป็นที่รู้จัก

ศูนย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย จึงได้จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรและชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านการประกอบธุรกิจการค้า การบริหารจัดการ สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆ ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการสร้างจุดแข็งในด้านคุณภาพ ราคา เป็นการเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านการตลาด เกิดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ เพิ่มมูลค่าของสินค้า

การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พีรวงศ์ จาตุรงคกุล ผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มาบรรยายแนวคิดเรื่องการสร้างสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว การสร้างตราสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม work shop เพื่อปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับสู่สินค้าเชิงพาณิชย์

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Last modified onวันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2562 16:44

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account