ข่าวสื่อสารองค์กร

เกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-----------------------------------

 
เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม คณะกรรมการสรรหาคณบดี ฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เห็นชอบเกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงประกาศเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>เกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Last modified onวันพุธ, 22 กุมภาพันธ์ 2560 14:06

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account