ข่าวสื่อสารองค์กร

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนกรกฎาคม 2562

กจกรรมแกคะแนน กรกฎาคม 62

>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ (ประเภท 20 คะแนน)

สิ่งที่ต้องปฏิบัติของกิจกรรม (20 คะแนน)
***ต้องทำกิจกรรม ตามเอกสารทุกกิจกรรม
----------------------------------------

>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ (ประเภท 10 คะแนน)

สิ่งที่ต้องปฏิบัติของกิจกรรม (10 คะแนน)
***ต้องทำกิจกรรม ตามเอกสารทุกกิจกรรม
----------------------------------------

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ประกาศมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2562

 

 

การประชมเชยรปการศกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2562

>>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดประกาศ<<<

ประกาศ การจดกจกรรมตอนรบนองใหมและการประชมเชยร 1

ประกาศ การจดกจกรรมตอนรบนองใหมและการประชมเชยร 2

ประกาศ การจดกจกรรมตอนรบนองใหมและการประชมเชยร 3

 ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<

   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

ประกาศกระทรวง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ 2562

 

 

ประกาศกระทรวง การจดกจกรรมตอนรบนองใหมและการประชมเชยร62

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

>>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดประกาศ<<<

 

scan11546609

scan115455168

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<

   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562

 

 

นศท 62

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562

>>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดประกาศ<<<

 

กำหนดการ รายงานตว นศท 62

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<

   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK นักศึกษาวิชาทหาร มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ปฏิทินกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ รหัส 62

 

 

ปฏทนกจกรรมปฐมนเทศ 62

>>> ปฏิทินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
----------------------------------------

>>> ปฏิทินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
----------------------------------------

>>> ปฏิทินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
----------------------------------------

>>> ปฏิทินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
----------------------------------------

>>> ปฏิทินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
----------------------------------------

>>> ปฏิทินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
----------------------------------------

>>> ปฏิทินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์
----------------------------------------

>>> ปฏิทินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
----------------------------------------

กิจกรรมปฐมนิเทศส่วนกลาง 

>>>คลิ๊กเพื่ออ่านหรือดาวน์โหลด<<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

DSC 0129

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปราณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ทั้ง 8 คณะ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาในครั้งนี้

โดยมีการรับชมวิดีทัศน์การแนะนำมหาวิทยาลัย วิดีทัศน์แนะนำกองพัฒนานักศึกษา วิดีทัศน์แนะนำงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้นำบุคลากรและผู้นำนักศึกษาในแต่ละหน่วยงานเข้าศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิด ระบบการทำงาน ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนในเรื่องของระบบกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นการนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งสร้างสัมพันธภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2562

ฉบบ3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2562

          

announcement iconhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2announcement icon

 icon blue rwd   

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม เสวนาเทคนิคการสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์

PR สมครงานและตอบสมภาษณงานอยางไรใหไดงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เสวนาเทคนิคการสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์

ชื่อกิจกรรม : เสวนาเทคนิคการสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์
วันที่จัด : 15-05-2562
เครดิต : 3 เครดิต
รายละเอียด : เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 3-5 เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 พร้อมกันเวลา 08.30น. ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล การแต่งกาย ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ กิจกรรมเลิกประมาณ 12.00น. เป็นการแนะนำเทคนิคการสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์งาน
จำนวนที่รับ : 500 คน
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือก

hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2สมัครคลิ๊กhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2

 >>> ระบบกิจกรรมนักคึกษา<<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account