ข่าวสื่อสารองค์กร

รับสมัครลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปี2562

การคัดเลือกแม่ดีเด่นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2562

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

DSC 0129

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปราณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ทั้ง 8 คณะ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาในครั้งนี้

โดยมีการรับชมวิดีทัศน์การแนะนำมหาวิทยาลัย วิดีทัศน์แนะนำกองพัฒนานักศึกษา วิดีทัศน์แนะนำงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้นำบุคลากรและผู้นำนักศึกษาในแต่ละหน่วยงานเข้าศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิด ระบบการทำงาน ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนในเรื่องของระบบกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นการนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งสร้างสัมพันธภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2562

ฉบบ3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2562

          

announcement iconhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2announcement icon

 icon blue rwd   

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม เสวนาเทคนิคการสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์

PR สมครงานและตอบสมภาษณงานอยางไรใหไดงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เสวนาเทคนิคการสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์

ชื่อกิจกรรม : เสวนาเทคนิคการสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์
วันที่จัด : 15-05-2562
เครดิต : 3 เครดิต
รายละเอียด : เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 3-5 เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 พร้อมกันเวลา 08.30น. ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล การแต่งกาย ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ กิจกรรมเลิกประมาณ 12.00น. เป็นการแนะนำเทคนิคการสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์งาน
จำนวนที่รับ : 500 คน
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือก

hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2สมัครคลิ๊กhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2

 >>> ระบบกิจกรรมนักคึกษา<<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดงาน 23 เมษายน 2562 ๑๙๐๔๒๓ 0011

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

                   เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมณัฐกวี  ศิริรัตน์  คณะพยาบาลชั้น 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้นำบุคลากรและผู้นำนักศึกษาในแต่ละหน่วยงานเข้าศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ผู้นำนักศึกษา ทุกๆองค์กร โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิด ระบบการทำงาน ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนในเรื่องของระบบกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นการนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งสร้างสัมพันธภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...

ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

military waiver2019

"การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ"

 >> ดาวน์โหลดประกาศและแบบคำร้อง <<

อาศัยอำนาจตามมาตรา 29 (3) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และข้อ 2 (1)(ก) แห่งกฎกระทรวงกลาโหม การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ พ.ศ.2549 ในการดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร กองประจำการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับ
ราชการทหารกองประจำการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้

              1. ผู้ที่จะต้องดำเนินการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารประจำปี2562ดังนี้

                   - เป็นนักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ.2542 และไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) จบชั้นปีที่3

              2. เอกสารที่ใช้ในการขอผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองประจำการ ประกอบด้วย

                   2.1 สำเนาใบ สด.9 (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง)                              จำนวน 2 ฉบับ
                   2.2 สำเนาใบ สด.35 (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง)                            จำนวน 2 ฉบับ
                   2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน                                                   จำนวน 2 ฉบับ
                   2.4 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปัจจุบัน       จำนวน 2 ฉบับ
                   2.5 ใบรายงานผลการเรียน (สะสม)                                       จำนวน 2 ฉบับ
                   2.6 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา                                        จำนวน 2 ฉบับ
                   2.7 สำเนาบัตรประชาชน                                                 จำนวน 2 ฉบับ
                   2.8 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ฉบับจริงและคู่สำเนา)             จำนวน 2 ฉบับ
                   2.9 รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว                                      จำนวน 1 รูป
                   2.10 ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ตนเอง (ในกรณี มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล)      จำนวน 2 ฉบับ
                   2.11 ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล บิดา มารดา (ในกรณี มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล) จำนวน 2 ฉบับ
หมายเหตุ : หมายเหตุ : หมายเรียก(สด.35) ขอรับได้ที่สำนักงานสัสดีอำเภอตามภูมิลำเนาของนักศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2562
              3. กำหนดระยะเวลาในการยื่นเอกสารขอผ่อนผัน
                   ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 27 ธันวาคม 2562 ณ งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา หากพ้นกำหนดดังกล่าว นักศึกษาต้องรับการคัดเลือกทหารกองประจำการตามปกติ
              4. ในปีต่อไปนักศึกษารายงานตัว ณ หน่วยคัดเลือกทหารกองประจำการที่ภูมิลำเนาของนักศึกษาตามหมายเรียก (สด.35) โดยนำเอกสารฉบับจริงไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น ประกอบไปด้วย
                   4.1 ใบ สด.9
                   4.2 ใบ สด.35
                   4.3 บัตรประจำตัวประชาชน
                   4.4 ทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ : เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาต้องเข้ารับคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการตามปกติ และกรณีนักศึกษาต้องไปศึกษาต่อต่างประเทศต้องดำเนินการผ่อนผันฯ ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                      ประกาศ ณ วันที่   18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

                                                                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน   วงศ์รัตน์)

                                                           รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองพัฒนานักศึกษา

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

รับสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา 2562

 

PR sor62

ประกาศมหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
----------------------------------------
อาศัยอำนาจตามข้อ 15.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินงานกิจการนักศึกษา พ.ศ.2553 ในการได้มาซึ่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ให้มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย จึงกำหนดการรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดการรับสมัครและการเลือกตั้ง

ที่
วัน/เดือน/ปี
รายการ

สถานที่
1 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน – วันพุธที่
24 เมษายน 2562 (เวลา 09.00 – 16.00 น.) รับสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ สภานักศึกษา
2 วันพุธที่ 24 เมษายน 2562
(เวลา 16.30 น.) ประกาศรายชื่อผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา/เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
3 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
(เวลา 08.30 – 15.30 น.) ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา(ล่วงหน้า) หน่วยเลือกตั้งหน้ากองพัฒนานักศึกษา
4 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562
(เวลา 08.30 – 15.30 น.) ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา หน่วยเลือกตั้ง
ประจำคณะ
5 วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 กองพัฒนานักศึกษา/เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา
ผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินงานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2553
(1) เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(2) มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 และลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต
(3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีอยู่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) ไม่ดำรงตำแหน่งอื่นใดในองค์การนักศึกษาเกิน 1 ตำแหน่ง

(5) เป็นผู้ยึดมั่นในความยุติธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตอาสา
(6) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(7) ไม่เคยเป็นผู้ถูกตัดคะแนนความประพฤติ

                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองพัฒนานักศึกษา

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account