ข่าวสื่อสารองค์กร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

DSC 0129

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปราณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ทั้ง 8 คณะ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาในครั้งนี้

โดยมีการรับชมวิดีทัศน์การแนะนำมหาวิทยาลัย วิดีทัศน์แนะนำกองพัฒนานักศึกษา วิดีทัศน์แนะนำงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้นำบุคลากรและผู้นำนักศึกษาในแต่ละหน่วยงานเข้าศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิด ระบบการทำงาน ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนในเรื่องของระบบกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นการนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งสร้างสัมพันธภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2562

ฉบบ3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2562

          

announcement iconhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2announcement icon

 icon blue rwd   

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม เสวนาเทคนิคการสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์

PR สมครงานและตอบสมภาษณงานอยางไรใหไดงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เสวนาเทคนิคการสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์

ชื่อกิจกรรม : เสวนาเทคนิคการสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์
วันที่จัด : 15-05-2562
เครดิต : 3 เครดิต
รายละเอียด : เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 3-5 เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 พร้อมกันเวลา 08.30น. ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล การแต่งกาย ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ กิจกรรมเลิกประมาณ 12.00น. เป็นการแนะนำเทคนิคการสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์งาน
จำนวนที่รับ : 500 คน
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือก

hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2สมัครคลิ๊กhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2

 >>> ระบบกิจกรรมนักคึกษา<<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดงาน 23 เมษายน 2562 ๑๙๐๔๒๓ 0011

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

                   เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมณัฐกวี  ศิริรัตน์  คณะพยาบาลชั้น 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้นำบุคลากรและผู้นำนักศึกษาในแต่ละหน่วยงานเข้าศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ผู้นำนักศึกษา ทุกๆองค์กร โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิด ระบบการทำงาน ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนในเรื่องของระบบกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นการนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งสร้างสัมพันธภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...

ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

military waiver2019

"การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ"

 >> ดาวน์โหลดประกาศและแบบคำร้อง <<

อาศัยอำนาจตามมาตรา 29 (3) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และข้อ 2 (1)(ก) แห่งกฎกระทรวงกลาโหม การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ พ.ศ.2549 ในการดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร กองประจำการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับ
ราชการทหารกองประจำการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้

              1. ผู้ที่จะต้องดำเนินการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารประจำปี2562ดังนี้

                   - เป็นนักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ.2542 และไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) จบชั้นปีที่3

              2. เอกสารที่ใช้ในการขอผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองประจำการ ประกอบด้วย

                   2.1 สำเนาใบ สด.9 (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง)                              จำนวน 2 ฉบับ
                   2.2 สำเนาใบ สด.35 (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง)                            จำนวน 2 ฉบับ
                   2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน                                                   จำนวน 2 ฉบับ
                   2.4 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปัจจุบัน       จำนวน 2 ฉบับ
                   2.5 ใบรายงานผลการเรียน (สะสม)                                       จำนวน 2 ฉบับ
                   2.6 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา                                        จำนวน 2 ฉบับ
                   2.7 สำเนาบัตรประชาชน                                                 จำนวน 2 ฉบับ
                   2.8 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ฉบับจริงและคู่สำเนา)             จำนวน 2 ฉบับ
                   2.9 รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว                                      จำนวน 1 รูป
                   2.10 ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ตนเอง (ในกรณี มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล)      จำนวน 2 ฉบับ
                   2.11 ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล บิดา มารดา (ในกรณี มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล) จำนวน 2 ฉบับ
หมายเหตุ : หมายเหตุ : หมายเรียก(สด.35) ขอรับได้ที่สำนักงานสัสดีอำเภอตามภูมิลำเนาของนักศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2562
              3. กำหนดระยะเวลาในการยื่นเอกสารขอผ่อนผัน
                   ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 27 ธันวาคม 2562 ณ งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา หากพ้นกำหนดดังกล่าว นักศึกษาต้องรับการคัดเลือกทหารกองประจำการตามปกติ
              4. ในปีต่อไปนักศึกษารายงานตัว ณ หน่วยคัดเลือกทหารกองประจำการที่ภูมิลำเนาของนักศึกษาตามหมายเรียก (สด.35) โดยนำเอกสารฉบับจริงไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น ประกอบไปด้วย
                   4.1 ใบ สด.9
                   4.2 ใบ สด.35
                   4.3 บัตรประจำตัวประชาชน
                   4.4 ทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ : เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาต้องเข้ารับคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการตามปกติ และกรณีนักศึกษาต้องไปศึกษาต่อต่างประเทศต้องดำเนินการผ่อนผันฯ ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                      ประกาศ ณ วันที่   18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

                                                                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน   วงศ์รัตน์)

                                                           รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองพัฒนานักศึกษา

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

รับสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา 2562

 

PR sor62

ประกาศมหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
----------------------------------------
อาศัยอำนาจตามข้อ 15.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินงานกิจการนักศึกษา พ.ศ.2553 ในการได้มาซึ่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ให้มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย จึงกำหนดการรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดการรับสมัครและการเลือกตั้ง

ที่
วัน/เดือน/ปี
รายการ

สถานที่
1 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน – วันพุธที่
24 เมษายน 2562 (เวลา 09.00 – 16.00 น.) รับสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ สภานักศึกษา
2 วันพุธที่ 24 เมษายน 2562
(เวลา 16.30 น.) ประกาศรายชื่อผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา/เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
3 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
(เวลา 08.30 – 15.30 น.) ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา(ล่วงหน้า) หน่วยเลือกตั้งหน้ากองพัฒนานักศึกษา
4 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562
(เวลา 08.30 – 15.30 น.) ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา หน่วยเลือกตั้ง
ประจำคณะ
5 วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 กองพัฒนานักศึกษา/เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา
ผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินงานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2553
(1) เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(2) มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 และลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต
(3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีอยู่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) ไม่ดำรงตำแหน่งอื่นใดในองค์การนักศึกษาเกิน 1 ตำแหน่ง

(5) เป็นผู้ยึดมั่นในความยุติธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตอาสา
(6) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(7) ไม่เคยเป็นผู้ถูกตัดคะแนนความประพฤติ

                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองพัฒนานักศึกษา

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

งดการเรียนการสอนในการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41

งดการเรยนการสอน วนท 19 22 มนาคม 62

งดการเรียนการสอนในการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41

ปฏทนวชาการ 2019 03 14

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง งดการเรียนการสอนในการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41

--------------------------------

            อาศัยอำนาจข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินงานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 53 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ฉบับที่ 2) และให้เป็นไปตามบันทึกข้อความขององค์การบริหารนักศึกษา ที่ อนศ.019/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562
เรื่อง ขออนุญาตงดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41“ตาลโตนดเกมส์” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้งดการเรียนการสอนและการสอบ ในวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562 หากคณาจารย์ท่านใดนัดนักศึกษาเรียนและสอบให้รายงานอธิการบดีทราบด้วย

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

                                  ประกาศ ณ วันที่  มีนาคม พ.ศ.2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์)

   รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         

กองพัฒนานักศึกษา                                                       

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

เลื่อนวันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "รักษ์ไทย ใจลูกทุ่ง มุ่งสู่ฝัน ปีที่๕"

เลอนกจกรรมรกษไทย 1

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "รักษ์ไทย ใจลูกทุ่ง มุ่งสู่ฝัน ปีที่๕"

ชิงทุนการศึกษากว่า 20,000 บาท 

 >> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<

 >> ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ <<

 

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง“รักษ์ไทย ใจลูกทุ่ง มุ่งสู่ฝัน ปีที่5”
หลักเกณฑ์/คุณสมบัติการรับสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- นักเรียน ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 19 ปี
- ไม่เคยได้รับรางวัลในระดับภาคหรือสูงกว่านั้น

ระดับอุดมศึกษา
- นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับ อุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
- ไม่เคยได้รับรางวัลในระดับภาคหรือสูงกว่านั้น

หลักฐานการสมัคร
- แผ่น CDหรือไฟล์ เพลงขับร้องโดยผู้เข้าประกวด เพื่อให้กรรมการคัดเลือก จำนวน 1 แผ่น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาหรือ บัตรนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 จำนวน 1 รูป
- ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

ระเบียบการประกวด
- ผู้เข้าประกวด ต้องขับร้องเพลงใส่แผ่น CD หรืออัปโหลดไฟล์ส่ง E-mail มายังผู้จัด เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก เข้าสู่รอบต่อไป
- ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้ที่เข้ารอบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
www.pbru.ac.th ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 16.30น.
- ในวันประกวดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อลงทะเบียนต่อคณะกรรมการจัดการประกวด ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ใช้เพลงลูกทุ่งในการประกวด จำนวน 1 บทเพลง จะใช้เพลงเร็วหรือเพลงช้าก็ได้ตามความถนัด
- ในวันประกวดผู้เข้าประกวด ต้องจัดเตรียมความพร้อม ของ แผ่น CD หรือ File เพลง ที่ใช้ในการแสดงมาเองมีการ เตรียมข้อมูลสำรอง หลายๆแผ่น และต้องทดสอบการเล่นเพลงก่อนแสดงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
- เพลงสำหรับใช้ประกวดต้องตัดเสียงนักร้องออกให้หมด เหลือเฉพาะเสียงดนตรีหรือซาวน์ดนตรีเท่านั้น
- ในขณะที่ทำการประกวด หากเกิดความผิดพลาดจากเสียงดนตรี หรือซาวน์ดนตรี เช่น แผ่นสะดุด, แผ่นไม่อ่าน ,เสียงไม่ออก ,มีเสียงร้องออกมาด้วย เป็นต้น ทางฝ่ายจัดการประกวดจะอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่อีก 1 ครั้ง หรืออาจพิจารณาเลื่อนไปแข่งใหม่ในลำดับหลังสุด ทั้งนี้อยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด
- การแต่งกายให้เหมาะสมกับการร้องเพลงลูกทุ่ง
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

เกณฑ์การให้คะแนน
1 น้ำเสียง 20 คะแนน
2 คำร้อง/ทำนอง 15 คะแนน
3 จังหวะ/อักขระ 10 คะแนน
4 อารมณ์ลีลา/การแต่งกาย 5 คะแนน

รางวัลสำหรับการประกวดในแต่ละประเภท
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับ
- ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ
- ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ
- ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับ
- ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัน เวลา ในการประกวด
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเหตุ ส่งใบสมัครและเอกสารได้ถึงวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 สามารถขอรับได้ที่
งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี www.pbru.ac.th โทร. 0-3270-8694, 084-085-7808 (คุณเค) ,086-334-2419(คุณเอิร์ธ)

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account