ข่าวสื่อสารองค์กร

การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ปีการศึกษา 2561

garuda

การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ปีการศึกษา 2561

           ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการออกกฎระเบียบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงและเป็นการป้องกันการเกิดเหตุที่ส่งผลกระทบต่อ ด้านร่างกาย จิตใจของนักศึกษาใหม่ตลอดจนเป็นการพัฒนาสร้างสรรค์แนวทางในการจัดกิจกรรมใหม่มหาวิทยาลัยจึงกำหนดการปฏิบัติและมาตรการดังนี้
        1 นักศึกษาที่จัดกิจกรรมผูกมิตรสัมพันธ์และการประชุมเชียร์ในระดับมหาวิทยาลัย 2 กลุ่มคือ
            1.1 กลุ่มองค์การบริหารนักศึกษา ประกอบด้วย
                 - ชมรมนักศึกษา
                 - หอพักนักศึกษา
           1.2 กลุ่มสโมสรนักศึกษาคณะ ประกอบด้วย
                 - สาขาวิชา
              - ชุมนุม
        2 กิจกรรมผูกมิตรสัมพันธ์ควรเป็นไปเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักความผูกพันความสามัคคีมีน้ำใจช่วยเหลือแนะนำน้องใหม่ในการปรับตัวสำหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย
        3 การจัดกิจกรรมหรือการประชุมเชียร์ในวันราชการปกติไม่เกิน 18.00น. หากกิจกรรมและการประชุมเชียร์ในวันเสาร์อาทิตย์ ได้ถึงได้ตั้งแต่เวลา 09.00น.ถึง 16.00น.และห้ามติดต่อกันเกิน 3 ชั่วโมง หากเกินเวลาให้อาจารย์ที่ปรึกษาขออนุญาตอธิการบดีเป็นรายกรณีไปโดยผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัด
        4 การจัดกิจกรรมและการประชุมเชียร์ให้จัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและประหยัดโดยการขออนุมัติหรือขออนุญาตการจัดกิจกรรมให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี
        5 การจัดกิจกรรมผูกมิตรสัมพันธ์ ที่อนุญาตให้จัดได้ภายในมหาวิทยาลัยได้แก่
           5.1 กิจกรรมวิชาการหรือวิชาชีพ
           5.2 กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ
           5.3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
           5.4 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
           5.5 กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม

announcement iconรายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมา announcement icon

hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2

icon blue rwd

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

ประกาศมหาวิทยาลัย กำหนดการชำระค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2560

garuda

ประกาศมหาวิทยาลัย กำหนดการชำระค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2560

           ประกาศมหาวิทยาลัย กำหนดการชำระว่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2560 นักศึกษาฝึกงาน ฝึกสอน และสังเกตการสอน เพื่อให้การบริหารจัดการหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนวจ ข้อ 8 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องแนวปฏิบัติการชำระค่าบำรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงประกาศกำหนดการชำระค่าบำรุงหอพักภาคเรียนที่ 3/2560 นักศึกษาฝึกงาน ฝึกสอน และสังเกตการสอนให้นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่เดิม ชำระค่าบำรุงหอพักในภาคเรียนที่ 3/2560 ในระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
          1. นักศึกษาขอรับแบบฟอร์มที่หน่วยหอพักกองพัฒนานักศึกษา
          2. นักศึกษากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใบสมัครหอพัก
          3. นักศึกษานำแบบฟอร์มมาตรวจสอบณหน่วยหอพักกองพัฒนานักศึกษา
          4. นักศึกษาชำระค่าบำรุงหอพักและงานบริหารคลังและทรัพย์สินอาคารวิทยาภิรมย์
หากพ้นกำหนดตามประกาศนักศึกษาต้องชำระค่าปรับอัตราวันละ 100 บาทโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หากเกินระยะเวลาที่กำหนดนักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหอพัก ไม่สามารถอาศัยต่อไปได้และไม่ได้รับการคืนค่าประกันของเสียหาย ซึ่งการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ

icon blue rwd

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

ประกาศมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาสายครู ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

student-teacher-in-dormitory

ประกาศมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาสายครู ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

            กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาสายครูทุกสาขาวิชา) เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เพื่อการจัดการศึกษาของนักศึกษาหลักสูต่ครุศาสตร์บัณฑิตเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว จึงให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2561 เป็ตต้นไป >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6

   เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา งานหอพักนักศึกษา และงานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม” จัดโดยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  20171221 093254

    ในวันแรก 21 ธันวาคม 2560 ในช่วงเช้าบรรยายเรื่อง “การสร้างนวัตกรรมจากงานประจำ” โดยอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง และในช่วงบ่ายบรรยายในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา ทวีแสงสกุลไทย และ “การวิเคราะห์งานประจำ” โดยคุณปภาณภณ ปภังกรภูรินทร์

20171222 090453

20171222 09155320171222 093430

     ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ช่วงเช้าบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ด้วยระบบ KPI และ Competency” โดยศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา และผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ”โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ และในช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การพัฒนางานบริหารและธุรการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ และกล่าวปิดโดยประธานเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ตลอดทั้งสองวัน ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ในด้านงานบริหารและธุรการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานบริหารและธุรการที่จะสามารถทำงานร่วมกันได้ในอนาคต

     บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าบุคลากรสายวิชาการ เพราะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และช่วยขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อบุคลากรสายสนับสนุนมีศักยภาพมากขึ้น มีความรู้มากขึ้น นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนของสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีความยั่งยืน

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account