ข่าวสื่อสารองค์กร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

DSC 0129

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปราณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ทั้ง 8 คณะ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาในครั้งนี้

โดยมีการรับชมวิดีทัศน์การแนะนำมหาวิทยาลัย วิดีทัศน์แนะนำกองพัฒนานักศึกษา วิดีทัศน์แนะนำงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้นำบุคลากรและผู้นำนักศึกษาในแต่ละหน่วยงานเข้าศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิด ระบบการทำงาน ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนในเรื่องของระบบกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นการนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งสร้างสัมพันธภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...

รางวัลชนะเลิศ การประกวด Good Practice (โครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี)

สมาพนธครงท 13 ๑๙๐๕๒๔ 0046

รางวัลชนะเลิศการประกวด Good Practice (โครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี)

ในการประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

            เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด Good Practice (โครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี) ในการประกวดโครงการครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด 26 แห่ง โดยการนำเสนอโครงการนั้นเป็นการนำโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง และเป็นโครงการท่ี่จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการ การประกันคุณภาพเข้ามา PDCA ซึ่งนำโดย รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา และคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 4 คน คือ นายโสภณ  เกตุแก้ว ว่าที่ร้อยตรีธันยวีร์   สุบรรณรัตน์  นางสาวณัฐสุดา  บุตุธรรม และนางสาวพนิดา  พินิหาร การควบคุมและให้คำปรึกษา โดย นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา และนายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา 

สมาพนธครงท 13 ๑๙๐๕๒๔ 0042

        ซึ่งโครงการที่นำไปนำเสนอนั้น ได้เลือกเป็นโครงการ "ก้าวเพื่อความดี ด้วยศาสตร์พระราชา คืนผืนป่าให้ช้าง" เพื่อยึดตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้หลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและการส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาดำรงตนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีจิตอาสาจิตสาธารณะสร้างประโยชน์ รู้จักการให้ จึงได้จัดโครงการ  "ก้าวเพื่อความดี ด้วยศาสตร์พระราชา คืนผืนป่าให้ช้าง" เพื่อส่งเสริมการมีจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างมีความสุขอีกทั้งยังเป็นการฝึกกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบมีความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

Read more...

การประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

สมาพนธครงท 13 ๑๙๐๕๒๔ 0068

การประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นายโสภณ  เกตุแก้ว รองนายกองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤาภาคม 2562

            วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00น. พิธีเปิดการสัมมนา กล่าวรายงานโดย ประธานสมาพันธ์ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลังจากนั้นต่อด้วยการบรรยาย ในหัวข้อ เรียนรู้ชีวิต ด้วยกิจกรรมนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา  ธัญญพาณิชย์  ช่วงบ่าย แบ่งออกเป็น 2กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลับราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มที่ 2 เป็นการฟังการบรรยาย ในหัวข้อ การคิดอย่างสร้างสรรค์และการใช้สื่อในยุคดิจิทัล เพื่อนักกิจกรรมรุ่นใหม่ โดย คุณทัศนัย  เหมือนเสนและต่อด้วยการนั่งรถรางชมเมือง ช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยงต้อนรับและพิธีมอบธงให้กับเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาในครั้งต่อไป ซึ่งเจ้าภาพในการประชุมสัมมนาสมาพันธ์ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

            วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เป็นการนำเสนอผลงานการประกวด Good Practice งานด้านกิจกรรมนักศึกษา ช่วงบ่ายเป็นการเยี่ยมชมพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อด้วยกิจกรรม Walk rally ณ หาดสมิหลา

            วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เป็นการศึกษาดูงานและศึกษาเส้นทางธรรมชาติทางทะเล ณ จังหวัดตรัง

สมาพนธครงท 13 ๑๙๐๕๒๔ 0021

             ความเป็นมาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ การประชุมสัมมนาผู้นำ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศกำเนิดขึ้นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันมี 38 แห่งจากแนวคิดการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้มแข็งส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มีทิศทางสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ

เบื้องหลัง ระยะแรกการจัดกิจกรรมการสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษาจัดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการและก้าวหน้าเป็นลำดับจนกระทั่งการสัมมนาผู้นำสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมร่างและลงมติข้อบังคับสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พุทธศักราช 2559 ขึ้น เพื่อยกระดับเครือข่ายความร่วมมือให้เกิด ความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป

วัตถุประสงค์
1 เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานดำเนินกิจการขององค์การนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
2 เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบและความสามัคคีแก่นิสิตนักศึกษา
3 เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการในสังคมท้องถิ่นในด้านต่างๆร่วมกับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมของสังคมและประเทศชาติ
4 เพื่อให้ผู้นำนิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสได้เปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในการพัฒนางานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
5 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
6 เพื่อสิทธิเสรีภาพของนิสิตนักศึกษาจะดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7 สมาพันธ์จะสนับสนุนส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

รายนามมหาวิทยาลัยเจ้าภาพการจัดการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2549
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2550
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2551
ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2552
ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2553
ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2554
ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2555
ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2556
ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2557
ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2558
ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2559
ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2561

Read more...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2562

ฉบบ3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2562

          

announcement iconhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2announcement icon

 icon blue rwd   

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม เสวนาเทคนิคการสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์

PR สมครงานและตอบสมภาษณงานอยางไรใหไดงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เสวนาเทคนิคการสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์

ชื่อกิจกรรม : เสวนาเทคนิคการสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์
วันที่จัด : 15-05-2562
เครดิต : 3 เครดิต
รายละเอียด : เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 3-5 เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 พร้อมกันเวลา 08.30น. ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล การแต่งกาย ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ กิจกรรมเลิกประมาณ 12.00น. เป็นการแนะนำเทคนิคการสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์งาน
จำนวนที่รับ : 500 คน
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือก

hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2สมัครคลิ๊กhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2

 >>> ระบบกิจกรรมนักคึกษา<<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดงาน 23 เมษายน 2562 ๑๙๐๔๒๓ 0011

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

                   เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมณัฐกวี  ศิริรัตน์  คณะพยาบาลชั้น 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้นำบุคลากรและผู้นำนักศึกษาในแต่ละหน่วยงานเข้าศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ผู้นำนักศึกษา ทุกๆองค์กร โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิด ระบบการทำงาน ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนในเรื่องของระบบกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นการนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งสร้างสัมพันธภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...

ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

military waiver2019

"การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ"

 >> ดาวน์โหลดประกาศและแบบคำร้อง <<

อาศัยอำนาจตามมาตรา 29 (3) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และข้อ 2 (1)(ก) แห่งกฎกระทรวงกลาโหม การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ พ.ศ.2549 ในการดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร กองประจำการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับ
ราชการทหารกองประจำการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้

              1. ผู้ที่จะต้องดำเนินการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารประจำปี2562ดังนี้

                   - เป็นนักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ.2542 และไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) จบชั้นปีที่3

              2. เอกสารที่ใช้ในการขอผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองประจำการ ประกอบด้วย

                   2.1 สำเนาใบ สด.9 (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง)                              จำนวน 2 ฉบับ
                   2.2 สำเนาใบ สด.35 (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง)                            จำนวน 2 ฉบับ
                   2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน                                                   จำนวน 2 ฉบับ
                   2.4 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปัจจุบัน       จำนวน 2 ฉบับ
                   2.5 ใบรายงานผลการเรียน (สะสม)                                       จำนวน 2 ฉบับ
                   2.6 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา                                        จำนวน 2 ฉบับ
                   2.7 สำเนาบัตรประชาชน                                                 จำนวน 2 ฉบับ
                   2.8 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ฉบับจริงและคู่สำเนา)             จำนวน 2 ฉบับ
                   2.9 รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว                                      จำนวน 1 รูป
                   2.10 ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ตนเอง (ในกรณี มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล)      จำนวน 2 ฉบับ
                   2.11 ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล บิดา มารดา (ในกรณี มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล) จำนวน 2 ฉบับ
หมายเหตุ : หมายเหตุ : หมายเรียก(สด.35) ขอรับได้ที่สำนักงานสัสดีอำเภอตามภูมิลำเนาของนักศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2562
              3. กำหนดระยะเวลาในการยื่นเอกสารขอผ่อนผัน
                   ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 27 ธันวาคม 2562 ณ งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา หากพ้นกำหนดดังกล่าว นักศึกษาต้องรับการคัดเลือกทหารกองประจำการตามปกติ
              4. ในปีต่อไปนักศึกษารายงานตัว ณ หน่วยคัดเลือกทหารกองประจำการที่ภูมิลำเนาของนักศึกษาตามหมายเรียก (สด.35) โดยนำเอกสารฉบับจริงไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น ประกอบไปด้วย
                   4.1 ใบ สด.9
                   4.2 ใบ สด.35
                   4.3 บัตรประจำตัวประชาชน
                   4.4 ทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ : เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาต้องเข้ารับคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการตามปกติ และกรณีนักศึกษาต้องไปศึกษาต่อต่างประเทศต้องดำเนินการผ่อนผันฯ ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                      ประกาศ ณ วันที่   18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

                                                                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน   วงศ์รัตน์)

                                                           รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองพัฒนานักศึกษา

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

รับสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา 2562

 

PR sor62

ประกาศมหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
----------------------------------------
อาศัยอำนาจตามข้อ 15.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินงานกิจการนักศึกษา พ.ศ.2553 ในการได้มาซึ่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ให้มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย จึงกำหนดการรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดการรับสมัครและการเลือกตั้ง

ที่
วัน/เดือน/ปี
รายการ

สถานที่
1 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน – วันพุธที่
24 เมษายน 2562 (เวลา 09.00 – 16.00 น.) รับสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ สภานักศึกษา
2 วันพุธที่ 24 เมษายน 2562
(เวลา 16.30 น.) ประกาศรายชื่อผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา/เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
3 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
(เวลา 08.30 – 15.30 น.) ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา(ล่วงหน้า) หน่วยเลือกตั้งหน้ากองพัฒนานักศึกษา
4 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562
(เวลา 08.30 – 15.30 น.) ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา หน่วยเลือกตั้ง
ประจำคณะ
5 วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 กองพัฒนานักศึกษา/เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา
ผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินงานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2553
(1) เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(2) มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 และลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต
(3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีอยู่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) ไม่ดำรงตำแหน่งอื่นใดในองค์การนักศึกษาเกิน 1 ตำแหน่ง

(5) เป็นผู้ยึดมั่นในความยุติธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตอาสา
(6) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(7) ไม่เคยเป็นผู้ถูกตัดคะแนนความประพฤติ

                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองพัฒนานักศึกษา

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account