ข่าวสื่อสารองค์กร

รับสมัครลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปี2562

การคัดเลือกแม่ดีเด่นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2562

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

DSC 0129

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปราณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ทั้ง 8 คณะ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาในครั้งนี้

โดยมีการรับชมวิดีทัศน์การแนะนำมหาวิทยาลัย วิดีทัศน์แนะนำกองพัฒนานักศึกษา วิดีทัศน์แนะนำงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้นำบุคลากรและผู้นำนักศึกษาในแต่ละหน่วยงานเข้าศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิด ระบบการทำงาน ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนในเรื่องของระบบกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นการนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งสร้างสัมพันธภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...

รางวัลชนะเลิศ การประกวด Good Practice (โครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี)

สมาพนธครงท 13 ๑๙๐๕๒๔ 0046

รางวัลชนะเลิศการประกวด Good Practice (โครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี)

ในการประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

            เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด Good Practice (โครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี) ในการประกวดโครงการครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด 26 แห่ง โดยการนำเสนอโครงการนั้นเป็นการนำโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง และเป็นโครงการท่ี่จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการ การประกันคุณภาพเข้ามา PDCA ซึ่งนำโดย รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา และคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 4 คน คือ นายโสภณ  เกตุแก้ว ว่าที่ร้อยตรีธันยวีร์   สุบรรณรัตน์  นางสาวณัฐสุดา  บุตุธรรม และนางสาวพนิดา  พินิหาร การควบคุมและให้คำปรึกษา โดย นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา และนายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา 

สมาพนธครงท 13 ๑๙๐๕๒๔ 0042

        ซึ่งโครงการที่นำไปนำเสนอนั้น ได้เลือกเป็นโครงการ "ก้าวเพื่อความดี ด้วยศาสตร์พระราชา คืนผืนป่าให้ช้าง" เพื่อยึดตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้หลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและการส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาดำรงตนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีจิตอาสาจิตสาธารณะสร้างประโยชน์ รู้จักการให้ จึงได้จัดโครงการ  "ก้าวเพื่อความดี ด้วยศาสตร์พระราชา คืนผืนป่าให้ช้าง" เพื่อส่งเสริมการมีจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างมีความสุขอีกทั้งยังเป็นการฝึกกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบมีความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

Read more...

การประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

สมาพนธครงท 13 ๑๙๐๕๒๔ 0068

การประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นายโสภณ  เกตุแก้ว รองนายกองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤาภาคม 2562

            วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00น. พิธีเปิดการสัมมนา กล่าวรายงานโดย ประธานสมาพันธ์ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลังจากนั้นต่อด้วยการบรรยาย ในหัวข้อ เรียนรู้ชีวิต ด้วยกิจกรรมนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา  ธัญญพาณิชย์  ช่วงบ่าย แบ่งออกเป็น 2กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลับราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มที่ 2 เป็นการฟังการบรรยาย ในหัวข้อ การคิดอย่างสร้างสรรค์และการใช้สื่อในยุคดิจิทัล เพื่อนักกิจกรรมรุ่นใหม่ โดย คุณทัศนัย  เหมือนเสนและต่อด้วยการนั่งรถรางชมเมือง ช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยงต้อนรับและพิธีมอบธงให้กับเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาในครั้งต่อไป ซึ่งเจ้าภาพในการประชุมสัมมนาสมาพันธ์ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

            วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เป็นการนำเสนอผลงานการประกวด Good Practice งานด้านกิจกรรมนักศึกษา ช่วงบ่ายเป็นการเยี่ยมชมพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อด้วยกิจกรรม Walk rally ณ หาดสมิหลา

            วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เป็นการศึกษาดูงานและศึกษาเส้นทางธรรมชาติทางทะเล ณ จังหวัดตรัง

สมาพนธครงท 13 ๑๙๐๕๒๔ 0021

             ความเป็นมาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ การประชุมสัมมนาผู้นำ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศกำเนิดขึ้นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันมี 38 แห่งจากแนวคิดการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้มแข็งส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มีทิศทางสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ

เบื้องหลัง ระยะแรกการจัดกิจกรรมการสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษาจัดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการและก้าวหน้าเป็นลำดับจนกระทั่งการสัมมนาผู้นำสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมร่างและลงมติข้อบังคับสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พุทธศักราช 2559 ขึ้น เพื่อยกระดับเครือข่ายความร่วมมือให้เกิด ความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป

วัตถุประสงค์
1 เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานดำเนินกิจการขององค์การนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
2 เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบและความสามัคคีแก่นิสิตนักศึกษา
3 เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการในสังคมท้องถิ่นในด้านต่างๆร่วมกับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมของสังคมและประเทศชาติ
4 เพื่อให้ผู้นำนิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสได้เปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในการพัฒนางานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
5 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
6 เพื่อสิทธิเสรีภาพของนิสิตนักศึกษาจะดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7 สมาพันธ์จะสนับสนุนส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

รายนามมหาวิทยาลัยเจ้าภาพการจัดการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2549
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2550
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2551
ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2552
ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2553
ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2554
ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2555
ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2556
ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2557
ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2558
ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2559
ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2561

Read more...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2562

ฉบบ3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2562

          

announcement iconhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2announcement icon

 icon blue rwd   

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม เสวนาเทคนิคการสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์

PR สมครงานและตอบสมภาษณงานอยางไรใหไดงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เสวนาเทคนิคการสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์

ชื่อกิจกรรม : เสวนาเทคนิคการสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์
วันที่จัด : 15-05-2562
เครดิต : 3 เครดิต
รายละเอียด : เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 3-5 เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 พร้อมกันเวลา 08.30น. ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล การแต่งกาย ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ กิจกรรมเลิกประมาณ 12.00น. เป็นการแนะนำเทคนิคการสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์งาน
จำนวนที่รับ : 500 คน
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือก

hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2สมัครคลิ๊กhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2

 >>> ระบบกิจกรรมนักคึกษา<<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดงาน 23 เมษายน 2562 ๑๙๐๔๒๓ 0011

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

                   เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมณัฐกวี  ศิริรัตน์  คณะพยาบาลชั้น 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้นำบุคลากรและผู้นำนักศึกษาในแต่ละหน่วยงานเข้าศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ผู้นำนักศึกษา ทุกๆองค์กร โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิด ระบบการทำงาน ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนในเรื่องของระบบกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นการนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งสร้างสัมพันธภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account