ข่าวสื่อสารองค์กร

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

แอพพลิเคชั่นของครู

โครงการการพัฒนาทักษะการสร้างและใช้สื่อการเรียนการสอนแอพพลิเคชั่นของครู

ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤต ทองคล้ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา แพงโสม และอาจารย์กาญจนา สังข์ผาด ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดการอบรมและนิเทศติดตามโครงการการพัฒนาทักษะการสร้างและใช้สื่อการเรียนการสอนแอพพลิเคชั่นของครูในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เมื่อวันก่อนนี้ โดยมีนายไพรัช มณีโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม

ในการอบรมมีโรงเรียนเป้าหมายจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนด่านสิงขร โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว โรงเรียนบ้านดงไม้งาม โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) และโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์  โดยมีกิจกรรมต่อเนื่องในการนิเทศติดตาม เพื่อหาวิธีการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชั้นเรียนตามสภาพจริง การอบรมเชิงปฏิบัติ การนำเสนอ วิพากษ์งานและสร้างชุมชนการเรียนรู้ (PLC) กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสร้างและใช้สื่อการเรียนการสอนแอพพลิเคชั่นของครูในศตวรรษที่ 21

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

กิจกรรมฉลองเทียนพรรษา

องค์การบริหารนักศึกษาจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการประกวดตกแต่งต้นเทียน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี องค์การบริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมฉลองเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

          ขณะที่กิจกรรมภายในงาน มีการประดิษฐ์ตกแต่งต้นเทียนจากฝีมือของนักศึกษาทั้ง 8 คณะ และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันถึง 21 คน โดยผลการแข่งขันการประกวดต้นเทียน ชนะเลิศได้แก่ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองชนะเลิศอันดับ 1 สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ส่วนผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกฤติยา ผลาโชติ รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกุลธิดา ศรีอินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวณิลวดี มีสุข  

สำหรับวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางศาสนา เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาประจำวัดต่างๆ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี องค์การบริหารนักศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมฉลองเทียนพรรษา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยในฐานะพุทธศาสนิกชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ร่วมมือร่วมใจกันตกแต่งต้นเทียน เพื่อนำไปถวายวัดต่างๆ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

คณะวิทยาการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

สโมสรคณะวิทยาการจัดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สโมสรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและให้โอวาสนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการรองคณบดีและคณาจารย์ เข้าร่วม

การจัดการปฐมนิเทศในครั้งนี้ มีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วมจำนวน 300 คน เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนของคณะ  สามารถปฏิบัติตนและปรับตัวให้เข้ากับสังคมในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม  

นอกจากนี้ยังได้มีการบรรยายในหัวข้อ เรียนอย่างไรในรั้วมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ กิจกรรมสร้างคน หนทางสู่ความสำเร็จ การปรับตัวให้เข้ากับสังคมการเรียนการสอนกับกิจกรรมและการทำงานจริง ตลอดจนการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ ทุนการศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้องสาขาวิชานิเทศศาสตร์ทุนประเภททีมสร้างชื่อเสียงให้กับสาขานิเทศศาสตร์ประเภทผู้นำดีเด่น ประเภททีมสร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และทุนประเภทนักศึกษาสร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องให้กับสาขาวิชานิเทศศาสตร์

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ศึกษาดูงานสระว่ายน้ำและงานบริหารบุคคล

มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ศึกษาดูงานสระว่ายน้ำและงานบริหารบุคคล

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางภควัน จันทนเสวี ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนำโดยนายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานสระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและงานบริหารบุคคล เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำกรอบอัตรากำลัง ระบบพัฒนา ระบบสารสนเทศ ระบบสรรหาและคัดเลือก ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบการขอตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account