ข่าวสื่อสารองค์กร

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

ลิเกปริญญา

สาขาวิชาภาษาไทยร่วมกับศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย จัด “ลิเกปริญญา ข้าราชการครู คณะครูไทย รักษ์ไทย” หารายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม  ลิเกการกุศลเพื่อหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย “ลิเกปริญญา ข้าราชการครู คณะครูไทย รักษ์ไทย” ที่สาขาวิชาภาษาไทยได้จัดขึ้น เมื่อช่วงเย็นวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับชมจำนวนมาก

ลิเกปริญญา ข้าราชการครู คณะครูไทย รักษ์ไทย ทำการแสดงในท้องเรื่อง “ขุนพลใจเพชร” เพื่อหาทุนการศึกษาสนับสนุนให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความตั้งใจเรียน มีจิตอาสา ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะปานกลาง บางครอบครัวมีรายได้น้อย มีความจำเป็นต้องเข้าโครงการกู้ยืมเพื่อการศึกษาและขอทุนการศึกษาต่างๆ ตลอดจนทำงานพิเศษที่มหาวิทยาลัยเปิดให้เก็บชั่วโมง แต่ด้วยความมุ่งมั่นของนักศึกษาจึงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนประสบความสำเร็จ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ครอบครัวและปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ โดยมุ่งหวังว่าจะมีส่วนช่วยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ

            สำหรับนักแสดงที่ทำการแสดงในครั้งนี้ เป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ได้รวมตัวกันฝึกซ้อมลิเก ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมของไทยแขนงหนึ่งและเป็นความสามารถพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ตลอดจนได้ร่วมกันจำหน่ายบัตรเข้าชมเพื่อนำมาสบทบเป็นทุนการศึกษา โดยได้ยอดเงินจากการจำหน่ายบัตรกว่า 100,000 บาท 

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

การใช้งานระบบสารสนเทศ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ“การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online) ” เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานสาขาวิชา อาจารย์ประจำหลักสูตรและบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่รับผิดชอบงานด้านหลักสูตรของทั้ง 8 คณะ เข้าร่วม 

สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online) เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาผลการดำเนินงานด้านการกำกับมาตรฐานของหลักสูตรจากรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการใช้ระบบสารสนเทศ ได้เกิดการพัฒนาตนเอง เพิ่มความรู้ ประสบการณ์และทักษะจากการฝึกอบรมใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดศึกษาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และนำไปสู่การที่หลักสูตรได้รับการรับรองความสอดคล้องและได้รับรหัสของหลักสูตร ที่ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา และคณะ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

ทีมฟุตซอลเข้ารับเกียรติบัตรหลังคว้าแชมป์

 

ทีมฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับเกียรติบัตรหลังคว้าแชมป์ฟุตซอลไทยลีก 2 (ดิวิชั่น1)

เช้าวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 10/2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม

            ก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานในการประชุมได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาและผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลไทยลีก 2 “ฟุตซอลเดอะแชมเปี้ยนชิพ 2019” (ดิวิชั่น 1) ซึ่งผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และได้เลื่อนชั้นขึ้นไปแข่งขันในระดับฟุตซอลไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2563 ประกอบด้วย

1. นายนพชัย น้อยจันทร์                        2. นายนันทภพ วรธรรม

3. นายธนากร รัตนสุธฑรร                       4. นายเทิดศักดิ์ เจริญพงษ์

5. นายทศวรรษ สิงห์รอ                          6. นายณรงค์ฤทธิ์ มีคุณ

7. นายคณิศร สายกระสินธ์                      8. นายจิรายุ จุนเด็น

9. นายยุทธภูมิ สิทธิศร                           10. นายณัฐภัทร เทพมณี

11. นายอธิปพงศ์ มุ่นพลาย                      12. นายไพศาล ทองจำนง

13. นายณัฐพันธ์ โคระรัตน์                      14. นายเจริญ แซ่น้า

15. นายพลัช บุญยู้                               16. นายนภัสถ์ ละประโคน

17. นายกานต์ดนัย พึ่งเสือ                      18. นายธนวุฒิ พันคำ

19. นายมินธาดา จันทสาร

อาจารย์ผู้ฝึกสอน ได้แก่        อาจารย์พีระ แหลมหลวง       อาจารย์ณัณณ์ฒิพัฒณ์ ขำเขียว

         อาจารย์ชาตรี ศรีจันทร์          อาจารย์อำนาจ อนันพิทักษ์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาและอาจารย์ผู้ฝึกสอน ในการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

 

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

เตรียมเข้าร่วมแข่งกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.

 แข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 “ราชพฤกษ์เกมส์”

อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย อาจารย์ดร.อัตภาพ  มณีเติม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองศาสตราจารย์ยศ  ธีระเดชพงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านกีฬาสำหรับนักศึกษาและบุคลากรฯ ผู้นำนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 “ราชพฤกษ์เกมส์” เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 เป็นกีฬาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคตะวันตก 4 แห่ง ร่วมกันจัดขึ้น ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปีละ 1 ครั้ง โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันต่อจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการแข่งขันจะแยกอออกเป็น 2 ส่วน คือ การแข่งขันกีฬาและการแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขันกีฬาจัดระหว่างวันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันทั้งหมด 13 ประเภท เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล ตะกร้อลอดห่วง แบดมินตัน หมากกระดาน มวยสากลสมัครเล่น เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทักษะวิชาการ ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 256 มีทักษะที่ใช้ในการแข่งขันถึง 15 ทักษะ เช่น  ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย ทักษะด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะด้านการเขียนแผนธุรกิจ ทักษะด้านนิเทศศาสตร์ ทักษะด้านหุ่นยนต์ เป็นต้น

 ทั้งนี้ พิธีเปิดงานซึ่งเป็นขบวนพาเหรดของทั้ง 4 มหาวิทยาลัย จะมีขึ้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 ขอบคุณภาพจากประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account