ข่าวสื่อสารองค์กร

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

อบรมกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร

งานนิติการ จัดอบรมกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร เพื่อ นำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานมหาวิทยาลัย ลดข้อพิพาทที่อาจเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร ที่งานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน จำนวนทั้งสิ้น 80 คน เข้าร่วมโครงการ

นายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ จึงมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย ซึ่งอาจเป็นผู้ออกคำสั่งทางปกครองเองหรือเป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการออกคำสั่งทางปกครอง เช่น ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่คณะกรรมการสอบสวนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยออกคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น หากผู้บริหารไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองอย่างเพียงพอ อาจส่งผลให้กระบวนการพิจารณาทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายจนอาจเกิดข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลปกครองได้

งานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงได้จัด อบรม“กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง เข้าใจแนวคิดและหลักการเบื้องหลังของกฎหมายปกครอง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองไปปรับใช้ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เพื่อลดข้อพิพาทที่อาจเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชไชย สนธิวนิช ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

          

Read more...

สนับสนุนทุนการศึกษา

สนับสนุนทุนการศึกษา

ช่วงบ่ายวันที่ 11 มิถุนายน 2562  ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และอาจารย์ ดร.กรกมล ชนะโรจน์รุ่งเรือง อาจารย์ประจำสาขาสวิชาภาษาจีน ให้การต้อนรับคุณชลิตพงศ์ สิริธนนนท์สกุล เจ้าของบริษัท Huahin Supsiri Property ที่มามอบทุนการศึกษาให้กับนางสาวปัณธิมา เอี่ยมสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาในส่วนของค่าบำรุงการศึกษาที่ประเทศจีน

นางสาวปัณธิมา เอี่ยมสวัสดิ์ ได้รับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี แต่ทางครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้หาผู้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษามีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี หากไม่ได้จัดหาผู้สนุบสนุนทุนเกรงว่านักศึกษาจะเสียโอกาสในการเปิดประสบการณ์

ด้านนางสาวปัณธิมา เอี่ยมสวัสดิ์ ได้กล่าวขอบคุณ คุณชลิตพงศ์ สิริธนนนท์สกุล ที่ได้อนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท ตนขอสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนนี้ให้คุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุด และที่สำคัญต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยฯ ที่ช่วยผลักดันให้ตนเองได้มีโอกาสไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ

 

Read more...

มอบอุปกรณ์การแพทย์

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะโรตารี ในพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธาน ร่วมด้วยนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี สโมสรโรตารีเพชรบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี  เข้าร่วม

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาววิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

ฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรม จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอฑธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนายฤทธี ทิมรอด นักบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมการฝึกอบรม จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62 และรับพระราชทานเครื่องหมายจิตอาสา และประกาศนียบัตร ณ โรงเรียนจิตอาสา กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ “วิภาวดี” โดยเข้ารับการฝึกอปรมระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ถึง 8 มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลา 15 วัน

            โดยการฝึกอบรมจิตอาสาดังกล่าว ผู้รับการฝึกสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปขยายผล ต่อยอด ปฏิบัติงานเป็นวิทยากรจิตอาสา ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดของตนเอง ตลอดจนชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ให้คงอยู่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  

ในการอบรม ประกอบด้วย วิชาพัฒนาบุคลิกภาพ วิชาอุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ องค์ความรู้จิตอาสา ศาสตร์พระราชา

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account