ข่าวสื่อสารองค์กร

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

รับเกียรติบัตรแข่งทำอาหาร

 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับเกียรติบัตรจากอุปนายกสภามหาวิิทยาลัยฯ หลังคว้ารางวัลการแข่งขันประกอบอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2562 เมื่อเช้าวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ก่อนการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาและอาจารย์ผู้ฝึกสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge 2019  และการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 รอบระดับภาค ดังนี้

การแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge 2019   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่   นางสาวจันทการนต์ อื้นฮวด

                  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่   นางสาวชฎามาศ โลหะชุมพล  นางสาวคณิชชา บัวเกิด นางสาวณัฐติญา บัววารี     นายโรจนศักดิ์ ขันธคีรีวัฒนา

รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ หนูแก้ว         นางสาวจันทรกานต์ อิ๊นฮวด  นายนริศ อรุณพงศ์

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 รอบระดับภาค

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสุนิสา เภาบาง       นายธนภัทร มงคลพันธ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ รุ่งราศี

รางวัลชมเชย ได้แก่ นายณัฐพล วัชรานนท์

รางวัลลำดับที่ 6 ได้แก่ นางสาวสุทธิดา พูลนิน

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อาจารย์นปภา หอมหวน       อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหอพักนักศึกษา

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหอพักนักศึกษา

งานบริการหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหอพักนักศึกษา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะกรรมการหอพัก จำนวน 50 คน เข้าร่วม

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ได้ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ ฝึกกระบวนการคิด วิธีการดูแลนักศึกษาในหอพักให้มีระเบัยบวินัย สามารถนำเทคนิคการสื่อสารข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปใช้ช่วยเหลือผุูอื่นได้ และมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมต่อไป

            ภายในโครงการมีกิจกรรมอบรม ทักษะการเป็นผู้นำและทักษะการทำงานเป็นทีม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.วัชระ เวชระสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยาการในการให้ความรู้

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Read more...

ประชุมแผนพัฒนาสถาบันช่างเมืองเพชร

 

ประชุมแผนพัฒนาสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมแผนพัฒนาสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและ ดร.พรสุข จงประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) พร้อมด้วยช่างเมืองเพชรแขนงต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมวิพากษ์ แผนพัฒนาสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจในการให้ความรู้และทักษะในด้านวิชาการ การบริการวิชาการ การวิจัย ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมและพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมถึงภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านต่างๆ ให้คงอยู่ รวมทั้งพัฒนา ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้จัดให้อยู่ใน 1 ใน 5 จังหวัด ของโครงการจัดทำแผนพัฒนาเมืองและงานสร้างสรรค์สู่ระดับสากล เมืองในพื้นที่พัฒนาพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท.

สำหรับสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะะร่วมสมัย เป็นพื้นที่ดูแลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เกิดขึ้นจากการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมา ณ จังหวัดเพชรบุรี แล้วทรงตรัสกับนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ในขณะนั้น) ว่า เพชรบุรีเป็นเมืองที่มีช่างแขนงต่างๆ เป็นจำนวนมาก มีงานศิลปวัฒนธรรมหลายอย่าง หากไม่มีการรวบรวมไว้เกรงว่าจะสูญหายไปตามกาลเวลา ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดตั้งสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะะร่วมสมัยขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันการศึกษาที่รวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ มีอยู่แล้วมาผลักดันเข้าสู่กระบวนการ ภายในสถาบันฯ มีการรวบรวมงานสกุลช่างเมืองเพชรแขนงต่างๆ ไว้ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของคนเมืองเพชรจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์”

ระหว่างวันที่ 15 -16 สิงหาคม 2562 ซึ่งได้มีพิธีเปิดไปเมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ บุคลากร นักศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้า วิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ให้คณาจารย์และนักศึกษาได้แสดงผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมและผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนจัดแสดงความเชี่ยวชาญและเอกลักษณ์ด้านอาหารของโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการของสาขาวิชาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดนวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การประกวด Science show การแข่งขันทำขนมจีนทอดมัน ตลอดจนการออกร้านและโชว์ผลงานทางด้านอาหาร

         นอกจากนี้ ประธานในพิธียังได้มอบโล่ให้กับนักวิจัยดีเด่น รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ขึ้นทะเบียนนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ดังนี้

รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทโครงการวิจัยดีเด่น ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศ ชมพู่ทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญยืน หนาแน่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร เหมียดไธสง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทผลงานตีพิมพ์ดีเด่น ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ชลาลัย วงเวียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขศิริ ประสมสุข คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่

อาจารย์ ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลครูผู้สอนดีเด่นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2562 ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษราคัม สิงห์ชัย สาขาวิชาเคมี

อาจารย์ ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ สาขาวิชาชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์วดี ไทรทอง สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

อาจารย์ธนิดา ชาญชัย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

อาจารย์กรกต เจริญผล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์กิตติพงษ์ นวลใย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์เผ่า อนันจิ๋ว คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลวิทยาศาสตร์เยี่ยมเปี่ยมคุณธรรม ประจำปี 2562

นางสาวดลยา น้อยช่อ สาขาวิชาเคมี

นางสาวศิริวรรณ อ่อนลำเนา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวโสภิตา เนียมศรี สาขาวิชาชีววิทยา

นางสาวขวัญเรือน อินทจักร สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวนนทกร วิเชียรวุฒิชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะะการประกอบอาหาร

นายอนุชา เอี่ยมสำอาง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

นางสาววิภาวัน แสงสวี สาขาวิชาเคมี

นายภูดิศ ฤทธิ์จารุกร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพัชรี เพชรพูล สาขาวิชาชีววิทยา

นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวปารัช เขียวอร่าม สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

นางสาวสุกานดา ชุนดี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account