ข่าวสื่อสารองค์กร

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

ประชุมผู้บริหารกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก 4 แห่ง เข้าร่วม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ในการประชุมได้มีการหารือการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ “ตาลโตนดเกมส์” ครั้งที่ 41 ซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันต่อจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งในเบื้องต้นได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562 มีทักษะทางวิชาการที่ใช้ในการแข่งขัน 15 ทักษะ 45 กิจกรรม เช่น ทักษะด้านนิเทศศาสตร์ ทักษะด้านการเขียนแผนธุรกิจ ทักษะด้านนิติศาสตร์ ทักษะด้านสารสนเทศศาสตร์ ทักษะด้านหุ่นยนต์ เป็นต้น

ขณะที่การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 40 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทั้ง 4 มหาวิทยาลัย โดยในเบื้องต้นจะมีการโชว์ลีดเดอร์และกองเชียร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ การเดินขบวนพาเหรดตาม Concept ภายใต้อัตลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย การประกวด Star of P.C.N.K. ตลอดจนงานเลี้ยงผู้นำ 4 มหาวิทยาลัย

หลังจากนี้จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาและสรุปกิจกรรม หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและกติกาในการดำเนินงานร่วมกัน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

พัฒนามาตรฐานการศึกษา

กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสู่การปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมพัฒนามาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ สำนัก สถาบัน เข้าร่วม               

ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ฯ ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ได้ประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  และมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ดังนั้นงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา จึงได้พัฒนา (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น วิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาแล้ว 3 ครั้ง เพื่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะได้มีแนวทางและตัวบ่งชี้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย สามารถประเมินผลและตรวจสอบ เพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่บรรลุตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

สนทนากลุ่มตรวจสอบผลงานของมหาวิทยาลัย

สนทนากลุ่มตรวจสอบผลงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย นายพิชัย ขำเพชร ประธานกรรมการ จัดการสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โอกาสนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนการอาหารนานาชาติ เยี่ยมชมชุมชนต้นแบบตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย และเยี่ยมชมวิทยาเขตโป่งสบอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

เปิดกีฬาดอนขังใหญ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ 32 “ดอนขังใหญ่เกมส์ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ 32 “ดอนขังใหญ่เกมส์ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อช่วงเย็นวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้บริหาร บุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษาทั้ง 8 คณะเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561 มีกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันทั้งหมด 14 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาดหาด เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง เปตอง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส หมากรุกไทย หมากฮอต กรีฑา ว่ายน้ำ ตลอดจนการแสดงภาคสนาม กองเชียร์และลีดเดอร์ของแต่ละคณะ

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะเป็นการจัดที่สอดคล้องกับนโยบายของการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งให้นักศึกษาได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรัก และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์พร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทางการกีฬา ก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา พ.... สัมพันธ์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย การแข่งขันระดับจังหวัดและระดับชาติต่อไป

          ไฮไลท์ของพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ 32 “ดอนขังใหญ่เกมส์นอกจากการเดินขบวนพาเหรดของแต่ละคณะแล้ว ยังมีการแข่งขันฟุตบอลการกุศลระหว่างทีม SINGHA ALL STAR นำทีมโดยคุณเต๋า สมชาย เข็มกลัด และคุณหนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์ กับทีมบุคลากร PBRU นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อหารายได้สมทบทุนการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยสำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี ขณะที่ผลการแข่งขันทีม SINGHA ALL STAR เอาชนะทีมบุคลากร PBRU ไปได้ด้วยสกอร์ 5-3 รับถ้วยรางวัลพลเอกสุรยุท์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไปครอง นอกจากนี้ยังมีการประมูลเสื้อของดารานักแสดงที่ร่วมทำการแข่งขันในราคาสูงถึง 5,000 บาท รวมยอดเงินสมทบทุนการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 141,500 บาท 

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account