ข่าวสื่อสารองค์กร

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

พิธีเปิดป้ายชื่อถนน อาคาร สถานที่และห้องประชุม และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีเปิดป้ายชื่อถนน อาคาร สถานที่และห้องประชุม และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครบรอบ 90 ปี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล อาจารย์ ดร.พะนอม แก้วกำเนิด อดีตครูใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีเปิดป้ายชื่อถนน อาคาร สถานที่และห้องประชุม และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครบรอบ 90 ปี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แขกผู้มีเกียรติ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี

 จากนั้นเวลา 08.30 น. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายชื่อสนามกีฬาจุลานนท์กีฬาสถาน ซึ่งประกอบด้วย สนามฟุตบอล สนามกรีฑา สนามบาสเกตบอล สนาม เปตอง เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจัดกิจกรรมทางด้านนันทนาการต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ให้เกียรติปลูกต้นหว้า ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ด้วย

ขณะเดียวกัน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งเป็นทายาทของบุคคลสำคัญและผู้มีอุปการคุณกับมหาวิทยาลัยฯ  ได้ร่วมกันเปิดป้ายชื่อถนน อาคาร สถานที่และห้องประชุมต่างๆ รวม 13 แห่ง เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแด่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์และผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้บุคคลรุ่นหลังประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีของบุคคลเหล่านั้นประกอบด้วย

จุลานนท์กีฬาสถาน สนามกีฬาที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ตระกูลจุลานนท์  โดย ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและอดีตผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งเป็นชาวเพชรบุรี

อาคารสุเมธตันติเวชกุล อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ 11,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุม ห้องเรียนและสนามกีฬาในร่ม ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล อดีตนายกสภาสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นชาวเพชรบุรี สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน

ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด ห้องประชุมใหญ่อยู่ในอาคารสุเมธตันติเวชกุล เป็นห้องประชุมขนาด 2,000 ที่นั้ง ตั้งชื่อขึ้นเพื่อเป็นเกียรติยศแก่อาจารย์พะนอม แก้วกำเนิด อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี ผู้ผลักดันคนสำคัญในการย้ายสถานศึกษามาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน

ตาลวันประเทโศสถาน ประกอบด้วย อาคารหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน อาคารเพชรน้ำหนึ่งและสำนักงานสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พระยามหาตาลวันประเทโศ (เกษ ตาลวันนา) อดีตเจ้าเมืองเพชรบุรี ผู้ได้ถวายงานใกล้ชิดรัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งสร้างพระนครคีรีและปฏิบัติราชกรณียกิจในจังหวัดเพชรบุรี และเป็นต้นตระกูลตาลวันนา

ถนนราชภัฏวิถี เป็นถนนหลักของมหาวิทยาลัยฯ เริ่มต้นจากทางเข้าประตูหน้ามหาวิทยาลัยฯ ไปสิ้นสุดที่อาคารสุเมธตันติเวชกุล เป็นถนนลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราประจำมหาวิทยาลัยและนามราชภัฏ อันหมายความว่า เป็นของพระราชา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ และแสดงถึงทางเดินของคนของพระราชา มีความยาวประมาณ 700 เมตร

ถนนศรีสิทธิสงคราม เป็นถนนที่แยกจากถนนราชวิถีไปทางทิศเหนือ ตัดผ่านระหว่างอาคารวิทยาภิรมย์และอาคารบรรณราชนครินทร์ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) สิ้นสุดที่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หลังใหม่ ตั้งชื่อขึ้นเพื่อเป็นเกียรติยศแก่พันเอกพระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ) ชาวเมืองเพชรบุรี มีความยาวประมาณ 400 เมตร

ถนนปริยัติธรรมธาดา เป็นถนนที่เริ่มต้นระหว่างอาคาร 8 กับศูนย์ฏิบัติการวิทยาศาสตร์ไปทางทิศเหนือ ยาวไปถึงประตูข้างด้านทิศเหนือ (ประตูทางเข้า-ออก 2) ตัดผ่านระว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตัดผ่านถนนราชวิถีบริเวณอาคารนิวัติสโมสร ตัดผ่านระหว่างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับสนามกีฬาจุลานนท์กีฬาสถาน ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติยศแก่อำมาตย์เอกเสวกเอกพระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ์) อดีตพระอาจารย์และเจ้ากรมราชบัณฑิตขวา ชาวบ้านเพรียง ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ความยาวประมาณ 600 เมตร

ถนนสุนทรธรรมวงศ์ เป็นถนนที่แยกจากถนนขุนชาญใช้จักรไปทางทิศเหนือ บริเวณระหว่างโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรีกับสัตวบาล ผ่านด้านหน้าอาคารที่พักบุคลากร (แฟลต C) ไปสิ้นสุดที่ถนนพระครูปั่น วฑฺฒโน บริเวณหอพักบุคลากร (แฟลต A) ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติยศแก่พระครูสุนทรธรรมวงศ์ (แสวง ปิยธมฺโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดสนามพราหมณ์ ผู้มีส่วนร่วมในการจัดหาที่ดินคนสำคัญในการย้ายสถานศึกษามาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน ความยาวประมาณ 350 เมตร

ถนนพระครูปั่น วฑฺฒโน เป็นถนนแยกจากถนนราชภัฏวิถี เริ่มต้นจากบริเวณระหว่างด้านข้างอาคารเพชรน้ำหนึ่งกับอาคารแพทย์แผนไทยไปทางทิศเหนือ ผ่านบ้านพักอาจารย์ หอพักนักศึกษา อ้อมผ่านด้านหลังคณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านด้านหลังอาคารราชพฤกษ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสิ้นสุดที่ประตูด้านข้างทิศเหนือ ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติยศแก่พระครูปั่น วฑฺฒโน (วัฒโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดเพรียง ผู้มีส่วนร่วมในการจัดหาที่ดินในการย้ายสถานศึกษามาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน ความยาวประมาณ 700 เมตร

ถนนศรีวังยศ เป็นถนนแยกจากถนนปริยัติธรรมธาดา บริเวณหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับอาคารศิลปกรรมและการออกแบบไปทางทิศตะวันตก ไปสิ้นสุดที่ถนนระหว่างอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์กับอาคารวิทยาภิรมย์ ซึ่งตัดผ่านถนนศรีสิทธิสงคราม บริเวณคณะวิทยาการจัดการกับอาคารบรรณราชนครินทร์ ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ขุนศรีวังยศ (ขันธ์ เกิดแสงสี) ช่างออกแบบอาคาร สถานที่ ช่างแกะสลักไม้ฝีมือเอกและเป็นต้นสกุลเกิดแสงสี ชาวเมืองเพชรบุรี ความยาวประมาณ 300 เมตร

ถนนชาญใช้จักร เป็นถนนแยกจากถนนปริยัติธรรมธาดาไปทางทิศตะวันออก บริเวณระหว่างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ กับอาคารสาขาวิชาเครื่องกล ตัดผ่านระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรไปหลังมหาวิทยาลัยฯ สิ้นสุดอาคารราชพฤกษ์ ตั้งชื่อขึ้นเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ ร.อ.ขุนชาญใช้จักร รน.(ชาญ ชาญใช้จักร) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ความยาวประมาณ 1,200 เมตร

ถนนขรัวอินโข่งอนุสรณ์ เป็นถนนที่แยกจากถนนขุนชาญใช้จักร บริเวณระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับโรงอาหาร 2 ไปทางทิศเหนือ ผ่านด้านหน้าหอพักนักศึกษาไปสิ้นสุดที่ถนนพระครูปั่น วฑฺฒโน ตั้งชื่อขึ้นเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ขรัวอินโข่ง จิตรกรในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี ความยาวปรมาณ 360 เมตร

ถนนพินอินฟ้าแสง เป็นถนนแยกจากถนนปริยัติธรรมธาดา ผ่านด้านหลังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับด้านหน้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านด้านหลังคณะวิทยาการจัดการ ด้านหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ไปสิ้นสุดด้านหลังศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตั้งชื่อขึ้นเพื่อเป็นเกียรติยศแก่นายพิน อินฟ้าแสง ช่างแทงหยวก แกะเครื่องสด ประติมากรรมปูนปั้นและจิตรกรรมฝาผนัง ชาวเมืองเพชรบุรี ความยาวประมาณ 300 เมตร

ส่วนต้นไม้ที่ปลูก นอกจากจะปลูกภายในมหาวิทยาลัยฯ แล้ว ยังปลูกภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ด้วย บริเวณริมถนนเพชรบุรี – หาดเจ้าสำราญ ทั้ง 2 ฝั่งริมถนน ระยะทางรวม 2 กิโลเมตร โดยมีนักศึกษาทั้ง 8 คณะ และชุมชนอีก 2 ชุมชม ได้แก่ ชุมชนหนองพลับและชุมชนหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรีร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ด้วย โดยต้นไม้ที่ปลูก ประกอบด้วย ต้นหว้า ต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรี ต้นมะฮอกกานี ต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกไว้ที่ถนนราชดำเนิน หน้าพระราชวังรามราชนิเวศน์ ต้นทองอุไร เป็นต้นไม้ที่มีดอกสีเหลือง ใบสีเขียว ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีต้นเฟื่องฟ้า ต้นประดู่แดง ต้นราชพฤกษ์ และต้นทองอุไร รวม 749 ต้น ที่ปลูกทดแทนและเพิ่มเติมในพื้นที่ว่าง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และยังเป็นการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยฯ ให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอีกด้วย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

วันราชภัฏ “14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม”

 

52269896 1876000375861897 45708562382454784 n

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีเนื่องในวันราชภัฏ “14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.09 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันราชภัฏ “๑๔ กุมภาพันธ์  วันพระราชทานนาม”             

โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 79 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นเป็นพิธีถวายราชสดุดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สืบสานพระราชปณิธาน โดยประธานในพิธีได้จุดเครื่องทองน้อยและกราบบังคมหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วางพานพุ่ม เปิดกรวยถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านคำถวายราชสดุดี

จากนั้นเป็นการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่านักกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย

นายชูเกียรติ เพชรไพบูรณ์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุทธิพงษ์ ดวงจันทร์ คณะครุศาสตร์

นายธีรวิทย์ รุ่งเรือง คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นายวนัสพงษ์ ทรหด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวนารีรัตน์ สุดยอด คณะพยาบาลศาสตร์ 

นางสาวนฤมล มัจฉา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

นายอภิชาติ กัลยาณกิตติ คณะวิทยาการจัดการ 

นางสาวศิริภาดา กลิ่นมาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธนกฤต เกตุไขศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รางวัลการประกวดการเขียนเรียงความ “คนของพระราชา สร้างจิตอาสาเพื่อสังคม” จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย  

รางวัลชนะเลิศ นางสาวอัจฉรา ปิมปา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจิราภา ไม้แก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายจักรพงษ์ ชุติรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

รางวัลการประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยของเรา รางวัลชมเชย 6 รางวัล ได้แก่

นายวัลลภ ผ่านคุ้ม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นายภานุพงศ์ ขวัญเนตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวฐานิช น้อมถวาย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

นางสาวสุทัศสา เครือนพคุณ สาขาวิชาชีววิทยา

นายไตรเทพ ดีหะสิงห์ สาขาวิชานิติศาสตร์

นายการัณยภาส เกตุมาลา สาขาวิชานิติศาสตร์

รางวัลผู้นำองค์กรกิจกรรมยอดเยี่ยม 8 ราย ได้แก่

นางสาวสุนีย์ ลิ้มติ้ว คณะครุศาสตร์

นางสาวยุพเรศ ติยะบุตร คณะพยาบาลศาสตร์

นายสาทิศ พุ่มเมฆ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายจักรธร ชมภูนิช คณะวิทยาการจัดการ

นายจิระพงศ์ มลิงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเกียรติศักดิ์ เอี่ยมสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางสาวธีรารัตน์ คำหงษ์ สภานักศึกษา

นายโสภณ เกตุแก้ว องค์การบริหารนักศึกษา

รางวัลผู้นำองค์กรกิจกรรมดีเด่น 19 ราย ได้แก่

นางสาวอุทุมพร ฉัตรสิทธิกุล คณะครุศาสตร์

นางสาวดิษฐา พวงหิรัญ คณะครุศาสตร์

นายสหรัฐ ร้อยแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นายชยณัฐ จันทร์ยิ้ม คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นายพีรพล สุขพลาย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสุภาพร ช้างน้ำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวพิจิตรา นุชนารถ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวชมพูนุช เกิดเกียรติเพชร คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวมินตรา ชนะมูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายนที สุขเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวชนม์นิภา กิ่งทอง คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวพิทยารัตน์ เจริญไทย คณะวิทยาการจัดการ

นายฐาปกรณ์ เสือผู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวดวงพร เต๋งจงดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณัฐพล สุริโย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายปฏิณญา แก้วล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางสาวนิศากร แย้มถนอม สภานักศึกษา

นางสาวพรกนก อยู่ทองคำ สภานักศึกษา

 นายอมฤทธิ์ แสนกองแก้ว องค์การบริหารนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครู ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของประเทศ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครู หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ความหมายว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2535  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงพระเมตตากับชาวราชภัฏทุกคน อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกร คือตราที่ใช้ประทับในเอกสารส่วนพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันราชภัฏขณะนั้นอีกด้วย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์?กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

นักศึกษาเชฟคว้ารางวัลการแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลักนานาชาติ

นักศึกษาเชฟคว้ารางวัลการแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลักนานาชาติ

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลักนานาชาติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอาหารริมทางและบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ นายนริศ อรุณพงษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันอาหารริมทางและบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ นายเฉลิมพล อยู่แย้ม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันอาหารเอเชียร่วมสมัย ได้แก่ นายนริศ อรุณพงษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทำอาหารเอเชียร่วมสมัย ได้แก่ นายจิรภัทร ไชยปัญญา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทำอาหารตะวันตกผสมผสานอาหารตะวันออก ประเภททีม 3 คน ได้แก่ นางสาวสรารัตน์ วินโยธิน นายสมภพ ฉิมรวย นายกิตติพงษ์ สุขพร้อม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทำซูชิ ได้แก่ นายวรวิทย์ พงศ์เลิศวุฒิ

รางวัลชมเชยการแข่งขันอาหารไทยชาววัง ได้แก่ นายกิตติพงษ์ สุขพร้อม

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...

การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “ทวารวดี: วิถีถิ่น วิถีธรรม นำภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (The 9 th International Conference on Art and Culture Network Dvaravati : Local Ways with Dharma Ways Causing Wisdom to Creative Economy) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ผ่านการนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิต/นักศึกษา โดยเน้นยกระดับผลงานนั้นๆ ให้เป็นสากล เพื่อรองรับความต้องการและความสนใจของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติด้วย และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของเครือข่าย ตลอดจนการวิจัย การบริกำรวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมุ่งหวังให้ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของเครือข่ายนี้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนความดีงามและสร้างสรรค์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

โอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมฯ และนำนิทรรศการการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี ไปจัดแสดงในการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account