ข่าวสื่อสารองค์กร

หยาดเพชร  พลอยดีเลิศ

หยาดเพชร พลอยดีเลิศ

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนกรกฎาคม

สัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา

 

DSC 2123

สัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2561

              เมื่อเวลา 09.00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ดีวารี รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

             โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากทุกคณะวิชา ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา 8 คณะ องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ 

ซึ่งในการประชุม รายละเอียดต่างๆดังนี้

- การสรุปรายงานแผนการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560
- การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560
- การจัดทำ(ร่าง) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561
- สรุปผลการประเมินการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560
- แผนปรับปรุงการพัฒนาการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา
- รายงานสรุปผลการเรียนและการทำกิจกรรม นักศึกษาทุนเรียนประพฤติดี

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...

สมัครสมาชิกเครือข่ายจิตอาสาตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

 

001

รับสมัครสมาชิกเครือข่ายจิตอาสาตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครสมาชิกเครือข่ายจิตอาสาตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 

               เพื่อเป็นไปตามมติประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในการประชุมครั้งที่ 3(142)/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ให้ความเห็นชอบในการสร้างเครือข่ายจิตอาสาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อปลูกจิตสำนึกในการทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม นั้น ในการนี้ จึงขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกท่าน ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลที่เว็บไซต์ http://dsd.pbru.ac.th/volunteer/  เพื่อยืนยันการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 
    มีขั้นตอนดังนี้
         ขั้นตอนที่ 1 ทำการ Login เข้าสู่ระบบ
              1.1 นักศึกษา : กรอก Username โดยการใส่รหัสนักศึกษา ส่วน Password ให้ใส่เลขบัตรประชาชน จากนั้นกด Login ( ไม่นับรวมเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของนักศึกษา กยศ.)
              1.2 บุคลากร : กรอก Username และ Password โดยใส่เลขบัตรประชาชนทั้ง 2 รายการ จากนั้น กด Login
         ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเข้าระบบแล้วให้ทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (รายละเอียดขั้นตอนแจ้งอยู่หน้าเว็บไซต์เมื่อ Login เข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว)
         ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการเพิ่ม (อัพโหลดไฟล์) คำบรรยายเรื่องราว ภาพถ่าย ฯลฯ เมื่อทำกิจกรรมจิตอาสาแล้วเสร็จโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 032493278

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

พลังนักศึกษาแก้ไขปัญหาสารเสพติด พลังนิสิตสร้างสรรค์ประเทศไทย 4.0

 

99467

เข้าร่วมโครงการ พลังนักศึกษาแก้ไขปัญหาสารเสพติด พลังนิสิตสร้างสรรค์ประเทศไทย 4.0

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  นำโดย อาจารย์ปองพล รักการงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์กฤษฎา  สุริยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ในชื่อโครงการที่ว่าพลังนักศึกษาแก้ไขปัญหาสารเสพติด พลังนิสิตสร้างสรรค์ประเทศไทย 4.0 ในระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมกาแลคซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 4 คน ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาเยาวชนของประเทศชาติให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และส่งเสริมให้เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป ซึ่งเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเครือข่ายในครั้งนี้มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้จัดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account