มีข้อผิดพลาด
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 1227
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7/jquery.min.js
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/components/com_k2/js/k2.js?v2.6.8&sitepath=/
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/plugins/content/jw_sig/jw_sig/includes/js/jquery_fancybox/fancybox/jquery.fancybox.pack.js?v=2.1.5
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/plugins/content/jw_sig/jw_sig/includes/js/jquery_fancybox/fancybox/helpers/jquery.fancybox-buttons.js?v=2.1.5
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/plugins/content/jw_sig/jw_sig/includes/js/jquery_fancybox/fancybox/helpers/jquery.fancybox-thumbs.js?v=2.1.5

ข่าวสื่อสารองค์กร

ฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ ๒/๖๒

904 2 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรม จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 2/62

นายนายพิษณุ กิจสุดแสง นักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมการฝึกอบรม จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 /62 และรับพระราชทานเครื่องหมายจิตอาสา และประกาศนียบัตร ณ โรงเรียนจิตอาสา กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ “วิภาวดี” โดยเข้ารับการฝึกอปรมระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลา 15 วัน

            โดยการฝึกอบรมจิตอาสาดังกล่าว ผู้รับการฝึกสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปขยายผล ต่อยอด ปฏิบัติงานเป็นวิทยากรจิตอาสา ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดของตนเอง ตลอดจนชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ให้คงอยู่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  

ในการอบรม ประกอบด้วย วิชาพัฒนาบุคลิกภาพ วิชาอุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ องค์ความรู้จิตอาสา ศาสตร์พระราชา

Read more...

ปฏิทินกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ รหัส 62

 

 

ปฏทนกจกรรมปฐมนเทศ 62

>>> ปฏิทินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
----------------------------------------

>>> ปฏิทินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
----------------------------------------

>>> ปฏิทินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
----------------------------------------

>>> ปฏิทินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
----------------------------------------

>>> ปฏิทินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
----------------------------------------

>>> ปฏิทินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
----------------------------------------

>>> ปฏิทินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์
----------------------------------------

>>> ปฏิทินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
----------------------------------------

กิจกรรมปฐมนิเทศส่วนกลาง 

>>>คลิ๊กเพื่ออ่านหรือดาวน์โหลด<<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

DSC 0129

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปราณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ทั้ง 8 คณะ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาในครั้งนี้

โดยมีการรับชมวิดีทัศน์การแนะนำมหาวิทยาลัย วิดีทัศน์แนะนำกองพัฒนานักศึกษา วิดีทัศน์แนะนำงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้นำบุคลากรและผู้นำนักศึกษาในแต่ละหน่วยงานเข้าศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิด ระบบการทำงาน ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนในเรื่องของระบบกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นการนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งสร้างสัมพันธภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...

รางวัลชนะเลิศ การประกวด Good Practice (โครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี)

สมาพนธครงท 13 ๑๙๐๕๒๔ 0046

รางวัลชนะเลิศการประกวด Good Practice (โครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี)

ในการประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

            เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด Good Practice (โครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี) ในการประกวดโครงการครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด 26 แห่ง โดยการนำเสนอโครงการนั้นเป็นการนำโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง และเป็นโครงการท่ี่จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการ การประกันคุณภาพเข้ามา PDCA ซึ่งนำโดย รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา และคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 4 คน คือ นายโสภณ  เกตุแก้ว ว่าที่ร้อยตรีธันยวีร์   สุบรรณรัตน์  นางสาวณัฐสุดา  บุตุธรรม และนางสาวพนิดา  พินิหาร การควบคุมและให้คำปรึกษา โดย นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา และนายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา 

สมาพนธครงท 13 ๑๙๐๕๒๔ 0042

        ซึ่งโครงการที่นำไปนำเสนอนั้น ได้เลือกเป็นโครงการ "ก้าวเพื่อความดี ด้วยศาสตร์พระราชา คืนผืนป่าให้ช้าง" เพื่อยึดตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้หลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและการส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาดำรงตนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีจิตอาสาจิตสาธารณะสร้างประโยชน์ รู้จักการให้ จึงได้จัดโครงการ  "ก้าวเพื่อความดี ด้วยศาสตร์พระราชา คืนผืนป่าให้ช้าง" เพื่อส่งเสริมการมีจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างมีความสุขอีกทั้งยังเป็นการฝึกกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบมีความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account