ข่าวสื่อสารองค์กร

ชนิกานต์ ชวรุ่ง

ชนิกานต์ ชวรุ่ง

โครงการอบรม "การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย Active Learning"

โครงการอบรม "การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย Active Learning"

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดี คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย Active Learning" โดยมีนายไพรัช มณีโชติ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย Active Learning" เป็นการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดย ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดี คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานดำเนินการตามโครงการ พร้อมทั้งเชิญวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิมาอบรมให้ความรู้ คือ อาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และ อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นข้าราชการครูจำนวน 20 คน จากโรงเรียนในสังกัดที่สนใจสมัครและได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 10 โรงที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนวังมะเดื่อ โรงเรียนบ้านคั่นกะได โรงเรียนบ้านคอกช้าง โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดหนองหอย โรงเรียนบ้านหนองระแวง โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ โรงเรียนบ้านดอนทอง โรงเรียนบ้านช้างเผือก และโรงเรียนบ้านบางเจริญ

สำหรับกำหนดการจัดการอบรมตามหลักสูตรมีกำหนดเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 มีระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 เมษายน 2562 เป็นการฝึกอบรม และ ช่วงที่ 2 คือวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เป็นการนิเทศติดตามผลงาน นำผลงานมาแลกเปลี่ยนความรู้ 

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

นิทรรศการ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในความทรงจำ”

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดนิทรรศการ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในความทรงจำ”

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ Think café @ Library ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญมา แฉ่งฉายา จัดนิทรรศการ "ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในความทรงจำ" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานที่สร้างสรรค์ผลงานจนสำเร็จทั้งหมด 27 ชิ้นงาน ในระยะเวลา 4 เดือนครึ่ง ตลอดจนกิจกรรมการกล่าวเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่จะเกิดขึ้นโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ เป็นความตั้งใจอันดีงาม ของทั้งผู้ที่ริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้ประสานงาน และพวกเราชาวราชภัฏเพชรบุรีทั้งหมด ที่ตั้งใจทำเพื่อความตระหนัก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งสถานที่แห่งนี้ที่เราตั้งใจปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเป็นสถานที่สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และประชาคมชาวราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนคนในท้องถิ่นเพชรบุรีได้มาใช้ประโยชน์ เป็นพื้นที่สำหรับการพบปะ พูด คุย นำเสนอ จัดแสดง และการรับรอง ตลอดจนการสนับสนุนพื้นที่สำหรับจัดงานตามประเพณีไทยในโอกาสต่างๆ

นิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในความทรงจำ” จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สำหรับผลงานที่นำมาแสดงในนิทรรศการนี้ เป็นผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญมา แฉ่งฉายา ศิลปินดอนขังใหญ่ อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานจนสำเร็จเสร็จสิ้นทั้งหมด 27 ชิ้นงานในระยะเวลา 4 เดือนครึ่ง สไตล์การเขียนภาพ 14 สไตล์ เปรียบเสมือนศิลปิน 14 คนร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งอยู่ในศิลปินคนเดียว

ท่านใดที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ "ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในความทรงจำ" สามารถเข้าชมได้ที่ Think café @ Library ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 – 10 พฤศจิกายน 2561 ตามเวลาราชการ

#

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

MOU ด้านการต่อต้านการทุจริต

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5/2561 ที่มูลนิธิต่อต้านการทุจริตร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดขึ้น เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานเปิดงาน

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริตในครั้งนี้ เป็นการลงนามร่วมกันระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกับสถาบันการศึกษาและองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตและประธานนักศึกษาแต่บะสถาบัน รวม 12 สถาบัน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และประสานงานให้เกิดความร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมกันขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย สนับสนุนให้มีการปรับปรุงการศึกษาให้มีองค์ความรู้ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาอบรมเพื่อปลูกฝัง ปลูกจิตสำนึกในการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชนของชาติ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์   

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเยาวชนกับบทเรียนต้านโกง โดยผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และการแสดงของศิลปิน AF ซึ่งเป็นยุวทูตช่อสะอาดด้วย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...

ประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ มอบนโยบายให้กับคณาจารย์ซึ่งเป็นพนักงานสายวิชาการ และบุคลากรซึ่งเป็นพนักงานสายสนับสนุน ในการประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าว สรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2560 ในด้านการผลิตบัณฑิตและการปฏิรูปการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านภูมิสถาปัตย์ พร้อมทั้งทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัย คือ สร้างความโดดเด่นด้านอาหาร ท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีงานทำ ผลิตหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลิตหลักสูตรในระดับสัมฤทธิบัตร วุฒิบัตร หรือ ประกาศนียบัตรมากขึ้น จัดทำรายวิชาเรียนออนไลน์และหลักสูตรออนไลน์ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและมหาวิทยาลัยดิจิทัลสู่การเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยังได้กล่าวถึง กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2561 ณ ลานอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้ และให้พนักงานทุกฝ่ายร่วมกันทำงานนี้ให้ดีที่สุด

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account