ข่าวสื่อสารองค์กร

ชนิกานต์ ชวรุ่ง

ชนิกานต์ ชวรุ่ง

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประกอบพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ 9

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้แทนจากแต่ละหน่วยงานถวายพานพุ่ม จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่เจ้า พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร ชมการแสดงรำถวายพระพร จากนักศึกษาสาขานาฏยการแสดงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และตัวแทนนักศึกษากล่าวความรู้สึกที่มีต่อแม่

นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลต่างๆ ประกอบด้วย แม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2561

1. แม่ที่อบรมเลี้ยงดูบุตรเป็นผู้มีความประพฤติดี ได้แก่

1) นางนิพาพัน คำดี แม่ของ นางสาวธีรารัตน์ คำหงส์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

2) นางชะม้อย เจริญไทย แม่ของ นางสาวพิทยารัตน์ เจริญไทย สาขาวิชาบัญชี

3) นางสาววงเดือน เชื่ออินทร์ แม่ของ นางสาววารินทร์ ใกล้ชิด สาขาวิชาสัตวศาสตร์

2. แม่ที่อบรมเลี้ยงดูบุตรให้มีความเป็นผู้นำและมีจิตอาสา

1) นางณัฐชา มลิงาม แม่ของ นายจิระพงค์ มลิงาม สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2) นางเบญจมาส ร้อยแก้ว แม่ของ นายสหรัฐ ร้อยแก้ว สาขา สัตวศาสตร์

3) นางรัชฎาพร เลาหสกุล แม่ของ นายพัสกร อ่อนน้อม สาขา พลศึกษา

4) นางประครอง ติยะบุตร แม่ของ นางสาวยุพเรศ ติยะบุตร สาขา พยาบาลศาสตร์

5) นางเชือน กลั่นกล่อม แม่ของ นายพีรพล สุขพลาย สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์

6) นางสาวนพพร ชมภูนิช แม่ของ นายจักรธร ชมภูนิช สาขา นิเทศศาสตร์

7) นางจุฑามาศ พุ่มเมฆ แม่ของ นายสาทิส พุ่มเมฆ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์

8) นางบังเอิญ สุริโย แม่ของ นายณัฐพล สุริโย สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9) นางชนารดี เนียมแก้ว แม่ของ นายอธิภัทร พรสิริโชติรัตน์ สาขา สัตวศาสตร์

10) นางละเมียด ขำปรางค์ แม่ของ นายปกรณ์ จิตระออน สาขา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

และรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2561 ได้แก่

1) นางสาวพิทยารัตน์ เจริญไทย สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

2) นายพัชรพล อยู่สุข สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3) นางสาวกมลวรรณ เสมเถื่อน สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                      #

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

อบรมครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) รุ่นที่ 19

 

อบรมครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) รุ่นที่ 19

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 19 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรีนารถ ศรีวรนารถ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยมีครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 ประจวบคีรีขันธ์เขต 2 สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน

การอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp)  รุ่นที่ 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) สามารถวางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามกระบวนการวิธีวิทยา (Methodology) โดยมีระยะเวลาในการอบรม 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 6-24 สิงหาคม 2561 ดำเนินการโดยวิทยากรชาวต่างชาติจากบริติช เคาน์ซิล

สำหรับศูนย์ Boot Camp ที่จัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นการจัดตั้งขึ้นแทนศูนย์เดิมที่ตั้งอยู่ที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี โดยมี สพฐ.เป็นผู้คัดเลือกจำนวน 15 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็น 1 ใน 15 แห่งที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความพร้อมทั้งในเรื่องของสถานที่ บุคลากร ที่สำคัญคือมีความเข้าใจในโครงการ ซึ่งเดิมนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏมีหน้าที่ในการผลิตครู โครงการนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาครูและยังเป็นการพัฒนาครูประจำการไปในตัวอีกด้วย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

 

Read more...

โครงการ “ปันน้ำใจ ให้ช้างป่า”

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการ “ปันน้ำใจ ให้ช้างป่า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ประเสริฐ ศรีนวล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และ อาจารย์ปองพล รักการงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดทำโครงการ  “ก้าวเพื่อความดี  ด้วยศาสตร์พระราชา คืนผืนป่าให้ช้าง” ร่วมกับมูลนิธิช้างป่าบ้านพ่อ  ภาคเอกชน  ชมรม พลังมวลชน จิตอาสา พี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา  จัดโครงการ “ปันน้ำใจ ให้ช้างป่า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่าในผืนป่ากุยบุรี โดยการปลูกหญ้า พืชอาหารช้าง ทำความสะอาดและเติมน้ำกระทะน้ำ ทำโป่งเทียม กำจัดวัชพืช ณ บริเวณ โป่งสลัดได อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่มาของการจัดโครงการ ก้าว...เพื่อความดีด้วยศาสตร์พระราชา คืนผืนป่าให้ช้าง นั้น ทางมหาวิทยาลัยได้น้อมนำพระราชดำรัชของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2542 ต่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ความว่า “...ช้างป่าควรอยู่ป่า เพียงแต่ต้องทำให้ป่านั้นมีอาหารช้างเพียงพอ การปฏิบัติคือการให้ไปสร้างอาหารให้ช้างในป่าเป็นแปลงเล็กๆ และกระจาย กรณีช้างป่าออกมาที่ชายป่า ต้องให้ความปลอดภัยกับช้างป่า”

          พระราชดำรัชข้างต้นนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษากลุ่มจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่จะก้าวเพื่อความดีเป็นนักจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” น้อมนำหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่ ปลูกหญ้าให้เป็นอาหารแก่ช้างในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Read more...

การประชุมสัมมนาการผลิตและพัฒนาครู

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมสัมมนาเรื่อง “ความท้าทายของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก”

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร. เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง “ความท้าทายของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์สาขาวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่จอมบึง จำนวน 190 คน เข้าร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ความท้าทายของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก จากการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและแผนพัฒนาประเทศด้านการศึกษามุ่งปรับปรุงปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู โดยมอบหมายให้ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ เป็นผู้ดูแลการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาครูของกลุ่มราชภัฏทั้งหมด เพื่อสร้างความเข้าใจ และมองเห็นทิศทางการพัฒนาแก่คณาจารย์สาขาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครู อีกทั้งยังเร่งสร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นที่พึ่งของชุมชน สังคม ด้านองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางการศึกษา และเป็นผู้นำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาวิชาชีพครู คุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

 

#

 

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account