ข่าวสื่อสารองค์กร

ชนิกานต์ ชวรุ่ง

ชนิกานต์ ชวรุ่ง

MOU สถาบันอาชีวศึกษา

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจรย์อารีย์ วชิรวราการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 7 แห่ง เข้าร่วม ประกอบด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 และวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์มีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนาบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้ความสำคัญของแนวทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรประชาสังคม เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาว  ส่วนทางด้านสถาบันอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี ยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์  

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรและจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 7 แห่ง เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านอื่น ๆ ตามที่แต่ละสถาบันมีความประสงค์ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี นับตั้งแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

อธิการบดีพบสื่อมวลชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมจัดโครงการ “จิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอด เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี ดูแลงานด้านสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมอธิการบดีพบสื่อมวลชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมพูดคุยและกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วยดีเสมอมา

และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ชี้แจงถึงการจัดโครงการ “จิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอด เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ วิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ซึ่งจะเป็นการร่วมมือร่วมใจของบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย          ราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับข้าราชการจากส่วนราชการและประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี อีกทั้ง วิทยาเขตโป่งสลอดเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยและทดลองทางการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้พัฒนาพื้นที่โดยพัฒนาแหล่งน้ำ ปลูกพืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร ก่อสร้างอาคารและวางผังแม่บทรอบพื้นที่ไว้แล้ว แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถูกราษฎรบุกรุก อ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถพัฒนาพื้นที่และใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ซึ่งได้แก้ปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์ของราษฎรโดยร่วมกับจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งยังเป็นการสร้างจิตอาสาในท้องถิ่นให้มีใจรักต้นไม้ รักป่า หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับธรรมชาติ

สำหรับพันธุ์ไม้ที่จะปลูกบนพื้นที่ 1,300 ไร่ ภายในวิทยาเขตโป่งสลอด ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง ราชพฤกษ์ ขี้เหล็ก มะขาม หว้า พะยูง ขนุน มะขามป้อม สะเดา ประดู่ สำมะโรง สัก มะค่า ไม้แดง และต้นตะเคียน รวม 2,866 ต้น และตลอดทั้งปีมีเป้าหมายการปลูกอยู่ที่ 6,628 ต้น

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

โครงการ “อัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย”

โครงการ “อัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย”

ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ ดร.วนิดา มากศิริ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมงานการประกวดผลงานแกะสลักหยวกกล้วย (แทงหยวก) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “ทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” การประกวดการแต่งกายพื้นเมือง เทพบุตรเทพธิดาชนเผ่าไทยและกิจกรรมยกย่องคุณธรรมจริยธรรมบุคคลต้นแบบความดี โครงการ “อัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย” ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2561 ที่จัดขึ้นมื่อช่วงเย็นวันที่ 14 กรกฎาคม 261 ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นประธานเปิดงาน

โครงการ “อัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย” ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้มาถ่ายทอดในรูปแบบศิลปะการแสดง

โดยผลการประกวดผลงานแกะสลักหยวกกล้วย (แทงหยวก) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับรางวัลชมเชย ได้รับเงิน 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศเกียรติคุณ นายเกียรติศักดิ์ บำรุงสินทรัพย์ นักศึกษาสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์(แขนงนาฏศิลป์ไทย) ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลยกย่องคุณธรรมจริยธรรม บุคคลต้นแบบความดี ประจำปี พ.ศ.2561 ประเภทนักเรียน/นักศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิดีเด่น

และในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการรับธงเป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2562

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2561 โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม

ก่อนการประชุม พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ประกอบด้วย

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา เป็นผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานของโครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ได้แก่ นางสาวณัฐณิชา นิพิฐพนธ์ และ นางสาวมัลลิสา สำราญราษฏร์ โดยมีอาจารย์ธนวรรณ จันทกูต เป็นผู้ดูแล

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการประกอบอาหารระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ได้แก่ รางวัลชมเชย นายสมภพ ฉิมรวย

3. คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เสนอผลงานวิจัยในการประชุมการแพทย์แผนไทยระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง การแพทย์แผนไทยในสังคมยุคนวัตกรรม ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เมื่อพฤษภาคม ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า นายกิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ อาจารย์ประจำวิชาแพทย์แผนไทย

4. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561 ได้รับรางวัลความประพฤติดีฯ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ นายยุรนันท์ เถือนพงษ์ และนายอมฤทธิ์ แสนกองแก้ว

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account