ข่าวสื่อสารองค์กร

ชนิกานต์ ชวรุ่ง

ชนิกานต์ ชวรุ่ง

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 สำนัก 1 สถาบัน

หน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3 สำนัก 1 สถาบัน นำโดย นายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา ประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

สำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้มีทั้งหมด 3 สำนัก 1 สถาบัน ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Read more...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม

ตัวแทนนักศึกษาได้นำพานดอกไม้ที่ตกแต่งขึ้นอย่างสวยงามมาไหว้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานในพิธี ก่อนที่นักศึกษาแต่ละคนจะนำพวงมาลัยดอกไม้มากราบไว้ครูอาจารย์ เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์และรับฟังคำอวยพรจากครู สำหรับพิธีวันไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความกตัญญู เคารพครูอาจารย์ เป็นศิษย์ที่ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวให้โอวาทนักเรียนเนื่องในวันไหว้ครูว่า พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัว รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูด้วยความวิริยะอุสาหะ พิธีไหว้ครูจึงเป็นเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ ในอดีตผู้เป็นศิษย์จะเตรียมดอกไม้และสิ่งของ 4 อย่างมาเป็นเครื่องบูชาครู ประกอบด้วย ดอกเข็ม หมายถึง สติปัญญาที่เฉียบแหลมเหมือนชื่อของดอกเข็ม ดอกมะเขือ หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตน เหมือนดอกมะเขือที่คว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกผล ข้าวตอก หมายถึง การอบรมจากครูอาจารย์ที่ต้องควบคู่ไปกับการให้ความรู้ “อบเพื่อให้สุก รมเพื่อให้หอม” การฝึกฝนศิษย์ และสุดท้ายหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ หลังจากนั้น นายสมฤทธิ์ สนขาว คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 50,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคลและมอบรางวัลต่างๆ ประกอบด้วย

1. รางวัลครูดีในดวงใจ ได้แก่

1) อาจารย์ จ.ส.ต. ดร.รัฐ กันภัย                       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2) อาจารย์ว่าที่ ร.ต.หญิง วรรณิศา สีฟ้า              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3) อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน                       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอนงค์ ศรีพวาทกุล         คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5) อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6) อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน                     คณะวิทยาการจัดการ

7) อาจารย์พรพรรณ เพ่งผล                            คณะครุศาสตร์

8) อาจารย์สายหยุด พิลึก                              คณะพยาบาลศาสตร์

9) อาจารย์ปองพล รักการงาน                         คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. ทุนการศึกษาจากเจ้าอาวาสวัดบันไดทอง ได้แก่

1) นางสาววารินทร์ ใกล้ชิด         นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

3. ทุนการศึกษาจากกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 10 ทุน ได้แก่

1) นางสาวณัฐสุดา บุตรธรรม                นักศึกษาสาขาวิชาเคมี                                  ชั้นปีที่ 3

2) นางสาวพรกนก อยู่ทองคำ                นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์                           ชั้นปีที่ 3

3) นางสาวพรทิพย์ ไปปอด                   นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                   ชั้นปีที่ 3

4) นางสาวกนกพร ศรีชู                      นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์                     ชั้นปีที่ 1

5) นางสาวชญานิศ รอดอุนา                 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์                        ชั้นปีที่ 3

6) นายจิระพงศ์ มะลิงาม                     นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        ชั้นปีที่ 4

7) นายอภิสิทธิ์ เจียมมานะสมบัติ             นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์                        ชั้นปีที่ 2

8) นายไกรเทพ ดีหะสิงห์                     นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์                           ชั้นปีที่ 2

9) นางสาวอริสรา สุวรานนท์                 นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์                          ชั้นปีที่ 4

10) นายณัฐพล สุริโย                         นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            ชั้นปีที่ 2

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

 

Read more...

ประชุมวิชาการและนิทรรศการมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทย

โครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 5

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำโดย อาจารย์วรัฏฐา เหมทอง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 5 "ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ก้าวไกล ใส่ใจสุขภาพ นำชาติพัฒนา" เมื่อวันที่ 8-11 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี 

โครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 5 "ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ก้าวไกล ใส่ใจสุขภาพ นำชาติพัฒนา" มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ ประสบการณ์ ด้านการแพทย์แผนไทย  สนับสนุนให้มีการนำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทย อีกทั้งเพื่อสร้างความรักความสามัคคี ของเครือข่ายการแพทย์แผนไทยทั้ง 7 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสุรินทร์

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี การศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลกาบเชิง จ.สุรินทร์ การแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย และพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายการแพทย์แผนไทยราชภัฏทั้ง 7 สถาบัน ซึ่งสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ  วิชากายวิภาคศาสตร์ ได้แก่ นายรุจิสรรค์ ทองคำ และนายปรีดีมะมิง

2. รางวัลชนะเลิศ วิชาผดุงครรภ์ไทย ได้แก่ นางสาวนลินา เหมือนมี และนางสาวรัชนีกร โยชารี

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิชาการนวดไทย ได้แก่ นายอิสมาแอ เจ๊ะยอ และนางสาวปิยะนาช ราชกรีย์

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิชาเวชกรรมไทย ได้แก่ นางสาวอารยา มหาดไทย และนางสาวณัฐธิดา เจริญสินชัย

5. รางวัลชมเชย วิชาเภสัชกรรมไทย ได้แก่ นางสาวดวงกมล ดวงศรี และนางสาวสาวิตรี เหิมสารจอด

                                       #

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2561

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2561 โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม

ก่อนการประชุม พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ประกอบด้วย

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาสาขานาฏดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีไทย) เข้าร่วมการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย และได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2561 ได้แก่ นางสาวชนนิกานต์ สุนทรมณี

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงสากล รุ่นประชาชนหญิง ในการแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่

1) นางสาวกาญจนา อ่วมศิริ                 2) นางสาวจิราวรรณ เอี่ยมสำรางค์

3) นางสาวนภาพร อติรัตนา                  4) นางสาวมนธิรา บัวเถื่อน

5) นางสาวโยษิตา ชื่นชม

อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ นายบัญชา พุ่มพวง

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดเชฟมือทอง การปรุงอาหารแบบฟรีสไตส์ “น็อคเอ๊าท์” แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร นักศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้

เหรียญทองแดง ได้แก่

1) นายกิตติพงษ์ สุขพร้อม                    2) นางสาวสรารัตน์ วินโยธิน

รางวัลชมเชย ได้แก่

1) นายณัฐวุฒิ อุดมศิลป์                      2) นายนริศ อรุณพงษ์

3) นายวรวิทย์ พงศ์เลิศวุฒิ                   4) นายเฉลิมพล อยู่แย้ม

อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ อาจารย์อารีย์ น้อยสำราญ อาจารย์ณปภา หอมหวน และอาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์

4. ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ กลุ่มพืชศาสตร์ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้แก่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่

1) นางสาวกุลชญา วงศ์พึ่งไพบูลย์                     2) นางสาวอินธุอร แก้ววิเศษ

รางวัลชมเชย ได้แก่

1) นางสาวสิริรัตน์ ทรายแก้ว                          2) นางสาวศรวณีย์ เกษหอม

3) นางสาววิจิตรา เต็มหน                             4) นางสาวสุตาภัตร ทองมาก

5) นางสาววราภรณ์ พิมพ์ท่าโพธิ์                     6) นางสาวปภาวรินทร์ วนาวิวัฒน์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาดา ขุนณรงค์             2) ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล

3) ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม                              4) อาจารย์สุรีรัตน์ เทมวรรธน์

นอกจากนี้ท่าน พงศ์ศักดิ์ จิรชัยประวิตร ในฐานะผู้แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดแก่ท่าน พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจรย์อารีย์ วชิรวราการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบกระเช้าของขวัญวันเกิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบกระเช้าทองม้วนน้ำตาลโตนดรสหวาน-รสเค็ม และไซรัปน้ำตาลโตนด หรือน้ำตาลงุน ผลิตภัณฑ์จากชุมชน ผลิตผลจากงานวิจัย “การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี ทุนวิจัย สกว. สถาบันคลังสมองแห่งชาติ” แก่ท่านพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account