ข่าวสื่อสารองค์กร

ชนิกานต์ ชวรุ่ง

ชนิกานต์ ชวรุ่ง

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ และ นักศึกษา เข้าร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้แทนผู้เข้าร่วมงานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายพานพุ่มและกล่าวถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและมอบรางวัลต่าง ๆ ประกอบด้วย

1.รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทผลงานโครงการวิจัยดีเด่น ได้แก่

      1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล คณะเทคโนโลยีการเกษตร

      2) อาจารย์ ดร.ธนวุฒิ ตันติโสภารักษ์       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

      3) อาจารย์ ดร.สรวิศิษฏ์ รักพาณิชย์         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      4) อาจารย์กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์           คณะพยาบาลศาสตร์

      5) อาจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์                     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทผลงานตีพิมพ์ดีเด่น ได้แก่

      1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ         คณะเทคโนโลยีการเกษตร

      2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ นิลดวงดี             คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาจารย์

      3) อาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล                                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      4) อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์                      คณะพยาบาลศาสตร์

3. รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ได้แก่

        1) อาจารย์ ดร.อัจริยะกูล พวงเพ็ชร์

       2) อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์

3) อาจารย์วริษา ปานเจริญ

4) อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธ์

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล

6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทร์วดี ไทรทอง

4. รางวัลวิทยาศาสตร์เยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ได้แก่

       1) นางสาววิลาวัลย์ อยู่ใจดี           สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

2) นางสาวชฎาพร อดทน             สาขาวิชาชีววิทยา

3) นายสิทธิศักดิ์ ศรีสวย               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4) นายวรวุฒิ ช่วยประดิษฐ์           สาขาวิชาคณิตศาสตร์

5) นางสาวปนัดดา อ่อนนุ่ม           สาขาวิชาเคมี

6) นางสาวสุภัค เสมอเนตร           สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

 5. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่

1) นายศักดา จันทร์กลั่น             ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาเคมี

2) นายคธาวุฒิ สมทรง                 ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3) นายเมธา ขันเงิน                     ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาชีววิทยา

4) นายนฤชา สายหมี                   ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาคณิตศาสตร์

5) นายณัฐพล แจ้งเรือง                ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

6) นายนราธิป โก๋อมร                  ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 การจัดนิทรรศการของสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานภายนอก กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะการพูด  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การออกร้านและโชว์ผลงานทางด้านการอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย รัชกาลที่ 10 

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นและการผลิตและพัฒนาครู ซึ่งเป็น 2 ใน 4 ด้านที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ที่เรียกว่า ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)  โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและให้การต้อนรับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวสรุปถึงการผลิตบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการผลิตครูระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร ผลิต/พัฒนาคุณวุฒิครู 3 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา การเรียนการสอนของนักศึกษาครูได้มีการกำหนดโมเดล คือ ครูดี ครูจิตอาสาและน้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาท้องถิ่น 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียังได้เข้าไปพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครู ด้วยการส่งบัณฑิตจากการดำเนินโครงการครูคืนถิ่น ทำให้มีครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/บรรจุในโรงเรียนกองทุนการศึกษารวม 40 คน และรอบรรจุ 90 คน รวมถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่มีปัญหาด้านการอ่านออกเขียนได้ เนื่องจากเป็นเด็กชนเผ่าโดยการพัฒนาสื่อการอ่านโดยใช้โปรแกรมการฝึกอ่าน พัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอน ด้วยการอบรม/นิเทศติดตามเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้คุณภาพการศึกษามีการพัฒนาขึ้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน สอนหลักสูตรความเป็นครูให้กับตำรวจตระเวนชายแดน ก่อนที่จะกลับไปบรรจุเป็นครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ซึ่งนับเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูอีกทางหนึ่ง 

          จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางต่อไปยังโรงสีแห่งความสุข ชุมชนไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โรงสีข้าวที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าว มีหนี้สินหลายล้านบาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการปลูกข้าว ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา การแปรรูปสินค้าข้าวในรูปแบบต่างๆ อาทิ ชาข้าว โจ๊ก สบู่น้ำมันรำข้าว รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมซื้อขายสินค้าชุมชนออนไลน์ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้ศูนย์ข้าวกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานและแหล่งท่องเที่ยวเกษตรระดับชาติ และที่สำคัญทำให้ชุมชนมีโรงสีข้าวเป็นของตนเอง เมื่อสีข้าวเอง ขายเองก็ได้ราคาที่สูงขึ้น คนในชุมชนซื้อข้าวจากโรงสีในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ได้ข้าวที่มีคุณภาพ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

และในโอกาสนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงสีแห่งความสุข และชมนิทรรศการจากชุมชนต้นแบบในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม 

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

เข้ารับมอบเงินจากทางราชตฤณมัยสมาคมฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับมอบเงินจากทางราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะ เข้ารับมอบเงิน จากทางราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นจำนวนเงิน 414,000 บาท จากการจัดการแข่งม้าการกุศล ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ สนามม้าราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

                                                #

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Read more...

แถลงข่าวงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5

แถลงข่าวงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แถลงข่าวการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ ๕ และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ห้องประชุม กระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลันราชภัฏทั่วประเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานที่ประชุมอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมแถลงข่าว ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจำนวนมาก

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” เกิดจากการรวมตัวของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (38 แห่ง) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เป็นเวทีวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือทางวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์  นักวิชาการ และนักวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเมื่อนำผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 5 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561

#

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account