Logo
Print this page

ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์/การสอนคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบแข่งขันเรียบร้อยแล้ว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Latest from Super User

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th