Logo
Print this page

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 เรื่องรับสมัครสอบแขงขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 54 อัตรา นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th