ข่าวรับสมัครงาน

Super User

Super User

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่015/2559 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559 เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการสรรหาบุคคลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2554 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวโหลด>>>แบบเสนอชื่อ-คณบดี
ดาวโหลด>>>ใบสมัคร-คณบดี

Read more...

ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาประกอบการแหล่งการเรียนรู้ (ร้านกาแฟ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาประกอบการแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
(Think Cafe @ Library) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นองค์กรที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา จัดอบรม และสัมนาให้กับบุคคลทั่วไปมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครผู้ดำเนินการ (ในมหาวิทยาลั) เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทเครืองดื่ม และอาหารว่าง (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์) เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาประกอบการแหล่งการเรียนรู้ (ร้านกาแฟ)

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2559

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 1077/2559
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2559

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2559

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 1076/2559
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2559

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account