ข่าวรับสมัครงาน

Super User

Super User

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน เมษายน 2559

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 331/2559
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง ประจำเดือน มีนาคม 2559 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน เมษายน 2559

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ภาค ค)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาการ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ครั้งที่ 3/2559

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องรับสมัคร บุคคลเพื่อสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จำนวน 14 อัตรา  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

Read more...

ประกาศเครื่องแบบปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เครื่องแบบปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559

โดยที่เป็นสมควรกำหนดเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสมกับงานพิธีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศเครื่องแบบปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย2559

Read more...

ประกาศผลสอบพนักงานประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ สาขาวิชาสังคมศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา และได้แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศผลสอบพนักงานประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ สาขาวิชาสังคมศึกษา

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account