Logo
Print this page

ประชุม โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ด้านการพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานสู่สากล

6

วันที่ 28 สิงหาคม พศ.2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย นายอิทธิกร ชำนาญอักษร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุม อบรม ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มหัตถกรรม ปี 2561 ด้านการพัฒนาสินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานสู่สากล เพื่อเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบ่มเพาะธุรกิจของผู้ประกอบการ และบุคลากรของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อเห็นช่องทางในการขยายฐานสินค้า OTOP สู่ตลาดต่างประเทศ

หัวหน้าโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ร่วมดำเนินการโดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 

ภาพกิจกรรม

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

   facebook logos PNG19759ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-708-653, info@pbru.ac.th