Logo
Print this page

ลงพื้นที่สถานประกอบการ นิคมบาติก จ.ประจวบฯ ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มหัตถกรรม ปี 2561

99

       วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 10.00-16.00 น. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมผู้เชี่ยวชาญร่วมลงพื้นที่สถานประกอบการ นิคมบาติก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจาก โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มหัตถกรรม ปี 2561 เพื่อทำการชี้แจงแนวทางการพัฒนา 4 ด้าน+2 (การตลาด-บัญชี) โดยมีผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการคือ

1.อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
ทำการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลทางธุรกิจ และพัฒนาทักษะทางธุรกิจ
       - สัมภาษณ์เก็บข้อมูลพื้นฐาน
       - วิเคราะห์ BMC 
       - ปรับแผนธุรกิจ
**ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ความต้องการของลูกค้า กำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ** (ผ้าบาติกกันยุง)

2.อาจารย์นันทิยา ดอนเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
ทำการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลพื้นฐานธุรกิจ และค้นหาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเด่นของสินค้า เพื่อค้นหา DNA ผลิตภัณฑ์ 
       - สัมภาษณ์เก็บข้อมูลพื้นฐานธุรกิจ
       - วิเคราะห์ DNA ธุรกิจ / ค้นหาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ 
       - ครีเอทแนวทางการออกแบบและพัฒนาเครื่องหมายทางการค้า (แบรนด์)
       - ครีเอทแนวทางการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

 

ภาพกิจกรรม

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

   facebook logos PNG19759ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี

     LINE Icon 

Last modified onวันอังคาร, 11 กันยายน 2561 15:33
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-708-653, info@pbru.ac.th