ข่าว

รับสมัครผู้ประกอบการ OTOPและทายาทผู้ประกอบการ OTOP

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU - UBI)
รับสมัคร ผู้ประกอบการ OTOP และ ทายาทผู้ประกอบการ OTOP
คัดเลือกเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

Read more...

ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำโครงการวิจัยบุรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน บัดนี้ได้ดำเนินการสอบและประมวลผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน

Read more...

รับสมัครนักศึกษา ภาคนอกเวลา ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษา 
สำหรับบุคลากรประจำการ(ภาคนอกเวลา) ปีการศึกษา 2560

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://register2.pbru.ac.th/admis/index.jsp

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ครั้งที่ 1/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาการ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ครั้งที่ 1/2560

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 เรื่องสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จำนวน 9 อัตรา นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ครั้งที่ 1/2560

Read more...

เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมตักบาตร พระบวชใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมตักบาตร พระบวชใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กิจกรรม ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระบวชใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หลวงพ่อเกตุน้อย เวลา 09.00 น.

Read more...

โครงการอุปสมบทหมู่ ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับวัดบันไดทอง จัดโครงการอุปสมบทหมู่ ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดบันไดทอง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

 

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2560

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 190/2559
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง ประจำเดือน มีนาคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2560

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2560

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 189/2559
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง ประจำเดือน มีนาคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2560

Read more...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account