ข่าว

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

     

               ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา ข้อมูลการรับสมัครและคุณสมบัติทั้วไปดูเพิ่มเติมได้ที่
Download...  

Read more...

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง รายชื่่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรารชภัฏเพชรบุรี

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง การสรรหาอธิการบดี ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โดยประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านป้ายประกาศ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์มติชน และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 16 พศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 และรับสมัคร/เสนอชื่อ ระหว่างวันที่ 1-16 ธันวาคม 2559 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง รายชื่่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์(นายกสภามหาวิทยาลัย) เป็นประธาน เปิดเจิมผนังปูนปั้นศิลปะเมืองเพชรฯ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 59 ก่อนเริ่มการประชุมพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย เดินทางไปยังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นประธาน เปิดเจิมผนังปูนปั้นศิลปะเมืองเพชรฯ ที่คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดสร้างขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นประธานเปิดห้องนิทรรศการ พริบพรีมหาวิชชาลัย ในโอกาสจัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบุรี และเยี่ยมชมห้องผดุงเกียรติเมืองเพชรฯ ซึ่งรวบรวมเอาศิลปะช่าง 10 หมู่ของเมืองเพชรบุรีมาจัดแสดงสำหรับผู้ที่สนใจ และจึงเดินทางกลับมายังห้องประชุมราชภัฏสภา ณ อาคารวิทยาภิรมย์ โดยมี ท่านพงษ์ศักดิ์ จิรชัยประวิตร เป็นตัวแทนที่ประชุม กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ได้รับพระราชโองการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีในรัชกาลที่ 10 และอวยพรปีใหม่ แด่ท่านพลเอกสุรยทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมกับมอบแจกันดอกไม้ จากนั้น ตัวแทนสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ นายกสโมสร เป็นตัวแทนมอบกระเช้าของขวัญ อวยพรปีใหม่แด่ท่านนายกสภาฯ และตัวแทนจากสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบกระเช้าของขวัญต่อไปตามลำดับ

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการประยุกต์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการประยุกต์ 
จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการประยุกต์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 11/2560 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการประยุกต์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน มกราคม 2560

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 1767/2559
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง ประจำเดือน มกราคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน มกราคม 2560

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน มกราคม 2560

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 1768/2559
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง ประจำเดือน มกราคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน มกราคม 2560

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account