ข่าว

แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล และ อาจารย์ณัฐอร มหาทำนุโชค ได้พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล และ อาจารย์ณัฐอร มหาทำนุโชค ได้พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับกระบวนการ import and export และพิธีการทางศุลกากร เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษากับประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการทำงานในสถานการณ์จริง ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากท่านวิทยากรจากการท่าเรือเป็นอย่างดี และได้รับความรู้เพื่อนำไปปรับใช้เป็นอย่างมาก

Read more...

มอบรางวัลพิเศษโครงการ PBRU Startup รุ่นที่ 1

มอบรางวัลพิเศษโครงการ PBRU Startup รุ่นที่ 1

วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานมอบรางวัลพิเศษโครงการ PBRU Startup รุ่นที่ 1 ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2561

ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เห็นชอบการดำเนินโครงการ PBRU Startup ของนักศึกษาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้สามารถสร้างโอกาสเป็นผู้ประกอบการทางสังคมหรือธุรกิจของตนเอง และมีไอเดียในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปสร้างความแข็งแกร่งและสร้างโอกาสใหม่ๆในการดำเนินงาน ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถนำเสนอแนวคิดใหม่ที่ตนเองสนใจ และพร้อมที่จะนำแนวคิดมาปฏิบัติให้เกิดผล นำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาสู่การปฏิบัติงานเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยมีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 16 ทีม ผ่านเกณฑ์ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท จำนวน 9 ทีม และมีทีมที่ดำเนินโครงการต่อเนื่อง ได้รับอนุมัติทุนดำเนินโครงการทั้ง 3 งวด จำนวน 8 ทีม ทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิมยาลัย จำนวน 234,000 บาท โครงการนี้ยังทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการธุรกิจ และ ทักษะการทำงานเป็นทีม

การพิจารณาผลการดำเนินงานระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างมกราคม – เมษายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทีมที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อมอบรางวัลพิเศษ รางวัล ดร.สัมฤทธิ์ สนขาว จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ทีมผลิตภัณฑ์กระถางอัจฉริยะ ประกอบด้วย นายเกิรกชัย พันธสูตร นางสาวอารดา พูนพิพิธ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมเครื่องเครียง “จิ้มดุ๊”ได้แก่ นางสาวคัคนานต์ หลั่งทรัพย์ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ รับเงินรางวัล 3,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Friend Food Delivery ประกอบด้วย นางสาวธิติยา เจริญเดช นางสาวณัฐสิมา ตำนานจิตร์ นางสาวปรียาภรณ์ ส้มเทศ นาวสาวฐิติรัตน์ บุญมีสุข นางสาวกชกร ปัจฉิมบุตร นายอภินันท์ เกตุแก้ว นางสาวนนทกร วิเชียรวุฒิชัย นางสาวจิรณัส พจนวิเศษ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ รับเงินรางวัล 2,000 บาท

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Read more...

โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง ในโอกาสเดินทางมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ และเสริมพลังการดำเนินงาน (สัญจร) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 ภูมิภาค เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมดำเนินโครงการภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนทิ้งถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากการสนันสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) เพื่อวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ในการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง และผลการวิจัยได้รับการยอมรับทางวิชาการ พัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองจากกระบวนการวิจัยและผลการวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์นำใช้ได้อย่างกว้างขวาง พัฒนาศักยภาพบุคลากรของชุมชุมท้องถิ่นในด้านการวิจัยและการนำผลการวิจัยใช้ในกระบวนการพัฒนาสุขภาวะชุมชน ตลอดจนพัฒนารูปแบบและแนวทางการทำงานร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับชุมชนท้องถิ่น

จากนั้นในช่วงบ่าย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง ได้ลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาดูงานในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ ซึ่งชุมชนแห่งนี้ได้รับรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย โดยความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการคัดแยกขยะ มีการนำขยะไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซหุงต้ม เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของคนในชุมชน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

มรภ.เพชรบุรี ประดิษฐ์ไข่แห่งความหวัง ลอยน้ำเข้าถ้ำช่วย 13 ชีวิต

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประดิษฐ์ไข่แห่งความหวัง ส่งไปให้เจ้าหน้าที่ปล่อยลงน้ำ ให้ลอยเข้าไปถึงมือทั้ง 13 ชีวิต ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวง จ.เชียงราย ภายในบรรจุยา อาหารแห้ง ไฟฉาย กระดาษและดินสอ สำหรับใช้ดำรงชีพในห้วงเวลาของการเข้าไปช่วยเหลือ พร้อมออกเดินทางจากเพชรบุรีในเย็นวันนี้

ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยเพื่อนคณาจารย์และนักศึกษาในคณะ ต่างช่วยกันทำ “ไข่แห่งความหวัง” ลักษณะเป็นพลาสติกรูปไข่ ที่เด็กๆ มักชอบหยอดเหรียญจากตู้ขนมหยอดเหรียญ มาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์หรือกล่องยังชีพ ภายในไข่บรรจุยาแก้ไข้ นมอัดเม็ด ไฟฉายขนาดเล็ก กระดาษและไส้ดินสอ หวังนำไปให้เจ้าหน้าที่ปล่อย “ไข่แห่งความหวัง” ลอยเข้าไปในถ้ำ หวังให้ถึงมือทั้ง 13 ชีวิต ที่ติดอยู่ภายในถ้ำ 

ด้วยคุณสมบัติของพลาสติกรูปไข่ที่ถูกนำมาดัดแปลงจะลอยน้ำได้อยู่แล้ว ในไข่จะใส่ยาแก้ไข้ นมอัดเม็ด กระดาษและดินสอ รวมทั้งไฟฉายขนาดเล็กเข้าไป โดยจะเปิดไฟฉายให้มีแสงสว่างในตัว เมื่ออยู่ในถ้ำที่มืดสนิท จะมองเห็นแสงจากไฟฉายได้ และลักษณะของไข่ที่มีทรงกลม มน เมื่อเจอแง่หินก็จะสามารถพลิกหรือกลิ้งตัวหลุดรอดออกไปได้ เชื่อว่าที่เป็นความหวังอีกทางหนึ่งที่จะได้ส่งยา อาหาร และเครื่องมือสื่อสารดังกล่าวเข้าไปถึงตัวน้องๆ โดยเร็ว ตอนนี้ได้ทำไว้หลายร้อยลูก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะส่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ช่วงเย็นวันนี้ และจะไปถึงมือเจ้าหน้าที่วันพรุ่งนี้. - สำนักข่าวไทย 

 ขอขอบคุณที่มาของข่าว www.tnamcot.com/view/5b38cabde3f8e4f60185f914
Read more...

การเขียนผลงานเพื่อการวิเคราะห์ค่างาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรม “การเขียนผลงานเพื่อการวิเคราะห์ค่างาน” ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานสายสนับสนุน

          สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยนายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง “การเขียนผลงานเพื่อการวิเคราะห์ค่างาน” ตามโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและจัดการความรู้ ให้กับผู้บริหาร คณบดี หัวหน้างาน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวรชัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้มีตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินค่างาน และผลงานการวิเคราะห์เพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สามารถเขียนขอกำหนดตำแหน่งได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพขึ้น

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณโอภาส เขียววิชัย    ที่ปรึกษาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และคุณจุฑาพร เทพพัตรา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องเกณฑ์การประเมินค่างาน เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างานเพื่อการประเมิน และการวิพากษ์การวิเคราะห์ค่างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561(หลักสูตรครุศาสตร์)

update edu pbru2018

เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561(หลักสูต

รครุศาสตร์ทุกสาขา)

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและ พัฒนาสมรรถนะความเป็นครูแก่นักศึกษาใหม่โดยสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการเรียนการสอนและ กิจกรรมการพัฒนาทักษะความเป็นครูรวมถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาชีพครูทุกสาขาจากวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 เปลี่ยนเป็นวันที่ 21 ถึง 22 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

announcement iconhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2announcement icon

icon blue rwd

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2561

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 958/2561
เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2561

Read more...

คณะวิทยาการจัดการ โดยการดูแลของอาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ)

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดยการดูแลของอาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ) ของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มีคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการและคณะต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสนาะ ติเยาว์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะพานิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างสูงด้านการเขียนผลงานวิชาการและงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 และเทคนิคการผลิตผลงานวิชาการเพื้อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้อง 1833 คณะวิทยาการจัดการ

http://mit.pbru.ac.th

Read more...

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน สาขาสังคมศึกษาและ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนเทียนจิน –ปักกิ่ง ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจิน เมืองเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานฮั่นปั้น กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม -  4 มิถุนายน 2561

ศูนย์สอบภาษาจีน ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมมือกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ด้านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนและกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นอย่างดี จึงได้จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเปิดอากาสให้คณาจารย์และนักศึกษามีโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าของภาษาอย่างโดยตรง เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสฝึกทักษะภาษาจีนกับชาวต่างชาติในสถานการณ์จริง อีกทั้งยังได้แลกปลี่ยนความรู้ความคิดและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยอีกด้วย

          โดยคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องวัฒนธรรมจีน เรียนวิชาวัฒนธรรมจีน การตัดกระดาษแบบจีน การเขียนพู่กันจีน การวาดภาพจีน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนมัธยมเทียน จิน เยี่ยมชมภายในเมืองเทียนจิน เที่ยวชมกำแพงเมืองจีน เรียนบทเรียนภาษาจีน และการสอบจบการอบรมเข้าค่ายระยะสั้น

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account