คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ประธานสาขาวิชา : ........................................................

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ : ค.บ.(คอมพิวเตอร์)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science  (Computer  Applications)

ชื่อย่อ : E.d. (Computer )

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า .........หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร :

การจัดการศึกษา : ภาคปกติ  5 ปี ( 10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ ................... บาท (ภาคการศึกษาละ ................ บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   ....................................................................

-                   ....................................................................

-                   ....................................................................

-                   ....................................................................

-                   ....................................................................

-                   ....................................................................

-                   ....................................................................

-                   ....................................................................

-                   ....................................................................

-                   ....................................................................

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า..................................................

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

เคร่งครัดในระเบียบวินัย  ขยัน  อดทน มีความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์……………………..

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทำงานอะไรได้บ้าง

-                   ครู

-                   เป็นผู้บริหารหรือดูแลหน่วยงานคอมพิวเตอร์

-                   ประกอบอาชีพอิสระทางด้านคอมพิวเตอร์

-                   นักวิชาการคอมพิวเตอร์

-                   ผู้จัดการซอฟต์แวร์ประยุกต์

-                   นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

หมายเลขโทรศัพท์ 032  493  240  โทรสาร 032  493  244

Website : https://infotech.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account