คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

ประธานสาขาวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร  เหมียดไธสง

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

ชื่อย่อ : วท.บ.(คอมพิวเตอร์ประยุกต์)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science  (Computer  Applications)

ชื่อย่อ : B.Sc. (Computer  Applications)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร :

การจัดการศึกษา : ภาคปกติ  4 ปี ( 8 ภาคการศึกษา)

ภาคพิเศษ 4 ปี ( 12 ภาคการศึกษา)  เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ 128,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท)

ภาคนอกเวลา 216,000 บาท (ภาคการศึกษาละ  18,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   ระบบปฏิบัติการ

-                   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1

-                   ภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

-                   การออกแบบและสร้างเว็บไซต์

-                   ส่วนต่อประสานคนกับคอมพิวเตอร์

-                   ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

-                   โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

-                   การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

-                   การประมวลและการจัดการฐานข้อมูล

-                   สื่อหลายแบบและการประยุกต์

-                   โครงการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า

รับนักศึกษาทั้งไทย และต่างประเทศที่สามารถ พูด  เขียน  อ่าน และเข้าใจภาษาไทยได้ดี

 คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

เคร่งครัดในระเบียบวินัย  ขยัน  อดทน มีความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทำงานอะไรได้บ้าง

-                   เป็นนักซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเมอร์ในภาคธุรกิจและภาครัฐ

-                   เป็นผู้บริหารหรือดูแลหน่วยงานคอมพิวเตอร์

-                   ประกอบอาชีพอิสระทางด้านคอมพิวเตอร์

-                   นักออกแบบสื่อประสม

-                   นักวิชาการคอมพิวเตอร์

-                   ผู้จัดการซอฟต์แวร์ประยุกต์

-                   นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

หมายเลขโทรศัพท์ 032  493  240  โทรสาร 032  493  244

Website : https://infotech.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account