คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ 

ประธานสาขาวิชา   :  อาจารย์อนุชาติ  บุญมาก

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์

ชื่อย่อ                : วท.บ.(ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์)

ภาษาอังกฤษ        : Bachelor of Science   (Computer  and Cyber Security)

ชื่อย่อ                : B.Sc. ( Computer Security)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร     : ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร     :

การจัดการศึกษา          : ภาคปกติ  4 ปี  ( 8 ภาคการศึกษา)

ภาคพิเศษ 4 ปี       ( 12 ภาคการศึกษา)  เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  : ภาคปกติ         128,000 บาท ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท

ภาคนอกเวลา 216,000 บาท ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน 

-                   ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

-                   หลักการความมั่นคงคอมพิวเตอร์

-                   คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับคอมพิวเตอร์

-                   ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์

-                   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1

-                   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2

-                   ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

-                   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

-                   คุณธรรมสำหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์

-                   การศึกษาเอกเทศทางด้านความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์

-                   โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

-                   วิทยาการรหัสลับ

-                   การตรวจค้นและป้องกันอาชญากรรมดิจิทัล

-                   การกู้ภัยพิบัติในระบบสารสนเทศ

-                   การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ

-                   ความมั่นคงในเครือข่ายและไซเบอร์

-                   ความมั่นคงในระบบฐานข้อมูล

-                   ทักษะความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ ป.ว.ช.(บัญชี  อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์)

คุณลักษณะของนักศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

เคร่งครัดในระเบียบวินัย  ขยัน  อดทน มีความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทำงานอะไรได้บ้าง 

-                   เป็นผู้ดูแลความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายต่าง ๆ

-                   เป็นผู้บริหารความปลอดภัยหน่วยงานคอมพิวเตอร์ในภาคธุรกิจและภาครัฐ

-                   ประกอบอาชีพอิสระ  วางระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์

หมายเลขโทรศัพท์ 032  493  240  โทรสาร 032  493  244

Website : https://infotech.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account