คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ประธานสาขา       :  อาจารย์อัสนีวัลย์  อินทร์ขำ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          :  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อย่อ                :  วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program  in  Science Computer

ชื่อย่อ                      : B.Sc. ( Computer  Science)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :  ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

ภาษาที่ใช้                  :  ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมเสริมหลักสูตร     :

การจัดการศึกษา          : ภาคปกติ  4 ปี ( 8 ภาคการศึกษา)

ภาคพิเศษ 4 ปี       ( 12 ภาคการศึกษา) เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ 112,000 บาท ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท

ภาคพิเศษ 192,000 บาท ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน 

-                   หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์

-                   ทฤษฎีระบบปฏิบัติการ

-                   คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับคอมพิวเตอร์

-                   ระบบฐานข้อมูล

-                   โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

-                   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

-                   ภาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1

-                   การเหมืองข้อมูลเบื้องต้น

-                   วิศวกรรมซอฟต์แวร์

-                   การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

-                   ระบบชาญฉลาด

-                   ไมโครโปรเซสเซอร์และภาษาแอสเซมปลี

-                   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

-                   คุณธรรมสำหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์

-                   โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ ป.ว.ช.(บัญชี  อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์)

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เคร่งครัดในระเบียบวินัย  ขยัน  อดทน มีความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์และโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทำงานอะไรได้บ้าง

-                   เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเมอร์ในภาคธุรกิจและภาครัฐ

-                   เป็นผู้บริหารหรือดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์

-                   ประกอบอาชีพอิสระทางด้านคอมพิวเตอร์

หมายเลขโทรศัพท์ 032  493  240  โทรสาร 032  493  244

Website : https://infotech.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account