คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

ประธานสาขา : อาจารย์กายทิพย์  โอชะกะ

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science ( Office Computer  Technology)

ชื่อย่อ : B.Sc. (Office Computer  Technology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  120 หน่วยกิต 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดูงานสำนักงานสมัยใหม่

การจัดการศึกษา : ภาคปกติ  4  ปี( 8ภาคการศึกษา)

: ภาคนอกเวลา 4 ปี( 12 ภาคการศึกษา)เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคปกติ  128,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท)

ภาคพิเศษ 216,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   ระบบปฏิบัติการ

-                   การออกแบบและสร้างเว็บไซต์

-                   การพัฒนาคุณภาพการให้บริการในสำนักงาน

-                   ระบบสารสนเทศสำนักงาน

-                   เทคโนโลยีการจัดการเอกสาร

-                   การประยุกต์ใช้แผ่นตารางทำการ

-                   คุณธรรมสำหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์

-                   หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

-                   การจัดการฐานข้อมูลในสำนักงาน

-                   เทคโนโลยีการนำเสนอ

-                   การประยุกต์การจัดการด้วยอินเทอร์เน็ต

-                   การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

-                   การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้วยการใช้ภาษาภาพ

-                   การประยุกต์การพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์

-                   เทคโนโลยีสื่อประสมสำหรับสำนักงาน

-                   ระบบการอัตโนมัติสำนักงาน

-                   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร

-                   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

-                   การสื่อสารข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงาน

-                   โครงการพิเศษเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

-                   การสัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

-                   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1

-                   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า รับนักศึกษาไทย และต่างชาติ ที่สามารถพูด  อ่าน เขียน ภาษาไทยได้

คุณลักษณะของนักศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

เคร่งครัดในระเบียบวินัย  ขยัน  อดทน มีความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์ และการใช้โปรแกรม Microsoft  Office

บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงานทำงานอะไรได้บ้าง

-                   เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

-                   เป็นผู้บริหารหรือผู้ดูแลระบบสำนักงานสมัยใหม่

-                   เป็นเลขานุการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ

หมายเลขโทรศัพท์ 032  493  240  โทรสาร 032  493  244

Website : https://infotech.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account