คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ประธานสาขาวิชา : อาจารย์ทิพย์สุดา  ชงัดเวช

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ชื่อย่อ : วท.บ.(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program  in  Aquculture

ชื่อย่อ : B.Sc. (Aquculture)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า  137 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและทะเล ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง  ตลอดหลักสูตร

การจัดการศึกษา :  เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี  (8 ภาคการศึกษา) ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 96,000 บาท

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร

-                   หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

-                   มีนวิทยา

-                   การเลี้ยงสัตว์น้ำ

-                   การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ

-                   การสร้างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

-                   โรคพยาธิและศัตรูสัตว์น้ำ

-                   หลักการประมง

-                   การวิเคราะห์น้ำและคุณภาพน้ำ

-                   เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

-                   อาหารและการวิเคราะห์อาหารสัตว์น้ำ

-                   นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ

-                   หลักเศรษฐศาสตร์ประมง

-                   วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น

-                   การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

-                   การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ

-                   การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน

-                   การเลี้ยงกุ้ง

-                   สาหร่าย

-                   หอยทะเล

-                   มลพิษทางทะเล

-                   ว่ายน้ำ

-                   การเพาะพันธ์ปลาสวยงาม

-                   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1

-                   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2

-                   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3

-                   สหกิจศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   และเทียบเท่า  หรือ ป.ว.ส. สาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

มีสุขภาพแข็งแรง  เป็นคนชอบสังเกต  มีความขยัน  อดทน

บัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทำงานอะไรได้บ้าง

นักวิชาการประมง  นักวิชาการประจำฟาร์ม  บริษัทเอกชน  โรงงานอาหารสัตว์น้ำ  ฝ่ายจัดซื้อโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ  ประกอบอาชีพอิสระ  ทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพน้ำ  นักวิจัยสัตว์น้ำและประมง ฯลฯ

หมายเลขโทรศัพท์  032  493  270

Website  :http:// agriculture.pbru.ac.th

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ประธานสาขาวิชา :  อาจารย์สำรวย  มะลิถอด

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ชื่อย่อ : วท.บ.(สัตวศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Science Program  in  Animal  Science

ชื่อย่อ : B.Sc. (Animal  Science)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :        ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

การจัดการศึกษา :  เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ   4  ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :  ภาคปกติ 96,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   การผลิตสัตว์ปีก

-                   หลักการผลิตสัตว์

-                   การผลิตสุกร

-                   การผลิตโคนม

-                   การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

-                   การผสมเทียม

-                   การใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์

-                   การตรวจและวิเคราะห์อาหารสัตว์

-                   การผลิตสัตว์สวยงาม

ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า หรือ ปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์

มีสุขภาพแข็งแรง รักสัตว์ ช่างสังเกต มีความขยัน  อดทน และมีความรับผิดชอบ

บัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ทำงานอะไรได้บ้าง

รับราชการ  นักวิชาการ  พนักงานเอกชน  และการประกอบธุรกิจส่วนตัว

หมายเลขโทรศัพท์  032  493  270

Website : http:// agriculture.pbru.ac.th

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ประธานสาขาวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา  กล่ำสกุล

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ชื่อย่อ : วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Science Program  in  Food  Science   and  technology

ชื่อย่อ : B.Sc. (Food  Science and technology)

จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร :       ไม่น้อยกว่า  138  หน่วยกิต

การจัดการศึกษา :  เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ   4  ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :  ภาคปกติ 96,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   อาหารและโภชนาการ

-                   การแปรรูปอาหาร 1-2

-                   การพัฒนาการผลิตภัณฑ์อาหาร

-                   หลักการวิเคราะห์อาหาร

-                   วิศวกรรมอาหาร 1- 2

-                   การบรรจุภัณฑ์อาหาร

-                   การวางแผนและการจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ขยัน  อดทน  มีความคิดริเริ่ม ชอบทดลองค้นคว้า

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทำงานอะไรได้บ้าง

ฝ่ายผลิต (Supervisor)  ฝ่ายควบคุมคุณภาพ(QC) ,ฝ่ายประกันคุณภาพ(QA)

, ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)  ,  นักวิชาการ นักวิจัย  พนักงานขาย  ทำธุรกิจส่วนตัว

หมายเลขโทรศัพท์ 032  493  270

Website : http:// agriculture.pbru.ac.th

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ประธานสาขาวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส  สุวรรณสินธุ์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ชื่อย่อ : วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Science Program  in  Agriculture

ชื่อย่อ : B.Sc. (Agriculture)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :        ไม่น้อยกว่า  130 หน่วยกิต

การจัดการศึกษา :  เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ   4  ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :  ภาคปกติ 96,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   หลักพืชศาสตร์

-                   การผลิตเห็ด

-                   การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

-                   หลักการขยายพันธุ์พืช

-                   การจัดภูมิทัศน์

-                   การผลิตผัก

-                   การผลิตไม้ผล

ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า หรือ ปวส.สาขาเกษตรกรรม

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์

ขยัน  อดทน  รักต้นไม้

บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทำงานอะไรได้บ้าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นักวิชาการเกษตรประจำหน่วยงานต่าง ๆ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  ธุรกิจภูมิทัศน์  จัดสวน และการดูแลรักษา

หมายเลขโทรศัพท์ 032  493  270

Website : http:// agriculture.pbru.ac.th

หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

คณะ เทคโนโลยีการเกษตร เป็นหน่วยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 38 หมู่ที่ 8 ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
เริ่มแรกจัดตั้งเป็นคณะด้วยการพัฒนามาจากภาควิชาเกษตรศาสตร์  ซึ่งสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่ผลิตครูเกษตรตาม พ.ร.บ.
วิทยาลัยครู

พ.ศ. 2518  ต่อมาได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงบทบาทและหน้าที่ตามลำดับดังต่อไปนี้
พ.ศ. 2527  จัดตั้งคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมตาม  พ.ร.บ. วิทยาลัยครู  (ฉบับที่ 2)   มาตรา 5   
พ.ศ. 2527 จัดแบ่งการบริหารออก  เป็น 3 ภาควิชา  ได้แก่ 
1. ภาควิชาเกษตรศาสตร์ เปิดสอนระดับอนุปริญญา 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  และโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร  เปิดสอนระดับอนุปริญญา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
3. ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร  ซึ่งไม่ได้ผลิตบุคลากรด้านนี้โดยตรง  แต่รับผิดชอบสอนวิชาด้านการส่งเสริมการเกษตรแก่นักศึกษาวิชาเทคโนโลยีการ เกษตรและวิชาเอกพัฒนาชุมชน
ขณะเดียวกัน ได้ยกเลิกการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพครูเกษตร (ค.บ.เกษตร) ยังคงสอนเพียงกลุ่มวิชาเลือกพื้นฐานการงานสายอาชีพให้แก่นักศึกษาสายประถม ศึกษาจนถึง พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2537โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (2 ปีหลังอนุปริญญา)  เพิ่มขึ้นอีกโปรแกรมหนึ่ง

พ.ศ. 2538  วิทยาลัยครูเพชรบุรีได้มีการเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัวทั้งในด้านการดำเนินงานและการเปิดสอนใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
และได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับต่าง ๆ โดยตำแหน่งหัวหน้าคณะได้เปลี่ยนเป็นคณบดีโดยแบ่งการบริหารงานในรูปของภาควิชา
3 ภาควิชาเหมือนเดิม คือ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และภาควิชาส่งเสริมการเกษตร  นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตบุคลากรใน 2
โปรแกรมวิชา  คือ
1. โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์   เปลี่ยนการผลิตบุคลากรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  ไปเป็น สาขาเกษตรศาสตร์หลักสูตร 4 ปี  รุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา  2538 และหลักสูตรปริญญาตรี
2 ปี  (ต่อเนื่องจากระดับอนุปริญญา) เมื่อปีการศึกษา 2539
2. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  เมื่อปีการศึกษา  2539

พ.ศ. 2540 ทางคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ  (ค.ส.ส.)  ได้จัดทำร่างการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเปลี่ยนชื่อเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
แต่ไม่เป็นทางการเนื่องจากยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการข้าราชการครู(อ.ก.ค.) กระทรวง (ติดมติคณะรัฐมนตรี)

พ.ศ. 2541 ภาคเรียนที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารงานในรูปของภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาแทน  ตามนโยบายของคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏโดยจัดการเรียนการสอนเป็น
3  โปรแกรมวิชาคือ
1. โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขาเกษตรศาสตร์  เน้นหนักด้านพืชศาสตร์ และได้วางแผนเปิดระดับปริญญาตรีสาขาเกษตรศาสตร์  เน้นหนักด้านสัตวบาลเพิ่มขึ้นอีก
1 ห้องเรียน (35 คน)  ในปีการศึกษา  2542
2. โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมแผนจะเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4 ปี และ 2 ปี 
(หลักสูตรต่อเนื่องจากระดับอนุปริญญา)  ในปีการศึกษา 2542 โดยงดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา
3. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เปิดสอนระดับปริญญาตรี   หลักสูตร 4 ปี 

พ.ศ. 2542 เปลี่ยนชื่อคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538

14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะเทคโนโลยีการเกษตรยังคงมีฐานะเป็นคณะเทคโนโลยีการ เกษตร
ตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 และมีการเปิดสอนระดับปริญญาตรี 
5  หลักสูตรคือ

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรต่อเนื่อง)
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวบาล (หลักสูตรต่อเนื่อง)
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
และในปี 2548 นี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนชื่อการบริหารจากโปรแกรมวิชาไปเป็นสาขาวิชาให้สอดคล้องกับชื่อหลักสูตร
ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี 4 ปี 2 หลักสูตร
ได้แก่   
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งเขต 3 แขนง คือ
1.แขนงเทคโนโลยีการผลิตพืช
2.แขนงเทคโนโลยีการเกษตร
3.แขนงการจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว


2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และได้มีการปรับปรุงหลักสูตร 2 หลักสูตรคือ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารโดย หลักสูตรที่พัฒนาใหม่และปรับปรุงนี้ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษามาตั้งแต่ปีการ ศึกษา 2549 นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2549 ทางคณะได้เริ่มพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยได้เปิดรับและเปิดการสอนนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาที่ 1/2552 ในปีการศึกษา 2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่ระดับปริญญาตรี
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา ต่อมาในปีการศึกษา 2555 ได้มีการเปิดหลักสูตรใหม่ 1
หลักสูตร คือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ประธานสาขาวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา  กอวัฒนาวรานนท์

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ชื่อย่อ : ค.บ.(เกษตรศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Program  Education  in  Agriculture

ชื่อย่อ : B.Ed. (Agriculture)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :        ไม่น้อยกว่า  169 หน่วยกิต

การจัดการศึกษา :  เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ   5  ปี (10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :  ภาคปกติ 120,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   หลักพืชศาสตร์

-                   ปัญหาพิเศษ

-                   สัมมนาทางการเกษตร

-                   การผลิตผัก

-                   เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์

-                   การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

-                   เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรในท้องถิ่น

-                   ปฐพีวิทยา

-                   ธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์

-                   การผลิตผลไม้

-                   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร

-                   การวางแผงการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

-                   งานช่างเกษตร

-                   การผลิตไม้ดอก  ไม้ประดับ

-                   การจัดการภูมิทัศน์

-                   การผลิตเห็ด

ฯลฯ

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า  (เกรดเฉลี่ย)ไม่ต่ำกว่า 2.00

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาเพาะเกษตรศาสตร์(ค.บ.)

ขยัน  อดทน รักต้นไม้ รักธรรมชาติ รักในความเป็นครู

บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทำงานอะไรได้บ้าง

ครู  อาจารย์ ฝ่ายผลิต (Supervisor)  ฝ่ายควบคุมคุณภาพ(QC) ,ฝ่ายประกันคุณภาพ(QA)

, ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R2D)  ,  นักวิชาการ นักวิจัย  พนักงานขาย  ทำธุรกิจส่วนตัว

หมายเลขโทรศัพท์ 032  493  270

Website : http:// agriculture.pbru.ac.th

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เว็บไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประวัติความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เว็บไต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร http://agriculture.pbru.ac.th/

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหน่วยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 38 หมู่ที่ 8 ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
เริ่มแรกจัดตั้งเป็นคณะด้วยการพัฒนามาจากภาควิชาเกษตรศาสตร์  ซึ่งสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่ผลิตครูเกษตรตาม พ.ร.บ.
วิทยาลัยครู

พ.ศ. 2518  ต่อมาได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงบทบาทและหน้าที่ตามลำดับดังต่อไปนี้
พ.ศ. 2527  จัดตั้งคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมตาม  พ.ร.บ. วิทยาลัยครู  (ฉบับที่ 2)   มาตรา 5   
พ.ศ. 2527 จัดแบ่งการบริหารออก  เป็น 3 ภาควิชา  ได้แก่ 
1. ภาควิชาเกษตรศาสตร์ เปิดสอนระดับอนุปริญญา 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  และโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร  เปิดสอนระดับอนุปริญญา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
3. ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร  ซึ่งไม่ได้ผลิตบุคลากรด้านนี้โดยตรง  แต่รับผิดชอบสอนวิชาด้านการส่งเสริมการเกษตรแก่นักศึกษาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและวิชาเอกพัฒนาชุมชน
ขณะเดียวกัน ได้ยกเลิกการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพครูเกษตร (ค.บ.เกษตร) ยังคงสอนเพียงกลุ่มวิชาเลือกพื้นฐานการงานสายอาชีพให้แก่นักศึกษาสายประถมศึกษาจนถึง พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2537โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (2 ปีหลังอนุปริญญา)  เพิ่มขึ้นอีกโปรแกรมหนึ่ง

พ.ศ. 2538  วิทยาลัยครูเพชรบุรีได้มีการเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัวทั้งในด้านการดำเนินงานและการเปิดสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี
และได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับต่าง ๆ โดยตำแหน่งหัวหน้าคณะได้เปลี่ยนเป็นคณบดีโดยแบ่งการบริหารงานในรูปของภาควิชา
3 ภาควิชาเหมือนเดิม คือ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และภาควิชาส่งเสริมการเกษตร  นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตบุคลากรใน 2
โปรแกรมวิชา  คือ
1. โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์   เปลี่ยนการผลิตบุคลากรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  ไปเป็น สาขาเกษตรศาสตร์หลักสูตร 4 ปี  รุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา  2538 และหลักสูตรปริญญาตรี
2 ปี  (ต่อเนื่องจากระดับอนุปริญญา) เมื่อปีการศึกษา 2539
2. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  เมื่อปีการศึกษา  2539

พ.ศ. 2540 ทางคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ  (ค.ส.ส.)  ได้จัดทำร่างการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเปลี่ยนชื่อเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
แต่ไม่เป็นทางการเนื่องจากยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการข้าราชการครู(อ.ก.ค.) กระทรวง (ติดมติคณะรัฐมนตรี)

พ.ศ. 2541 ภาคเรียนที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารงานในรูปของภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาแทน  ตามนโยบายของคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏโดยจัดการเรียนการสอนเป็น
3  โปรแกรมวิชาคือ
1. โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขาเกษตรศาสตร์  เน้นหนักด้านพืชศาสตร์ และได้วางแผนเปิดระดับปริญญาตรีสาขาเกษตรศาสตร์  เน้นหนักด้านสัตวบาลเพิ่มขึ้นอีก
1 ห้องเรียน (35 คน)  ในปีการศึกษา  2542
2. โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมแผนจะเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4 ปี และ 2 ปี 
(หลักสูตรต่อเนื่องจากระดับอนุปริญญา)  ในปีการศึกษา 2542 โดยงดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา
3. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เปิดสอนระดับปริญญาตรี   หลักสูตร 4 ปี 

พ.ศ. 2542 เปลี่ยนชื่อคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538

14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะเทคโนโลยีการเกษตรยังคงมีฐานะเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 และมีการเปิดสอนระดับปริญญาตรี 
5  หลักสูตรคือ

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรต่อเนื่อง)
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวบาล (หลักสูตรต่อเนื่อง)
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
และในปี 2548 นี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนชื่อการบริหารจากโปรแกรมวิชาไปเป็นสาขาวิชาให้สอดคล้องกับชื่อหลักสูตร
ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี 4 ปี 2 หลักสูตร
ได้แก่   
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งเขต 3 แขนง คือ
1.แขนงเทคโนโลยีการผลิตพืช
2.แขนงเทคโนโลยีการเกษตร
3.แขนงการจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว


2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และได้มีการปรับปรุงหลักสูตร 2 หลักสูตรคือ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารโดย หลักสูตรที่พัฒนาใหม่และปรับปรุงนี้ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2549 ทางคณะได้เริ่มพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยได้เปิดรับและเปิดการสอนนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาที่ 1/2552 ในปีการศึกษา 2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่ระดับปริญญาตรี
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา ต่อมาในปีการศึกษา 2555 ได้มีการเปิดหลักสูตรใหม่ 1
หลักสูตร คือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เว็บไต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร http://agriculture.pbru.ac.th/

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account