คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ประธานสาขาวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา  กอวัฒนาวรานนท์

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ชื่อย่อ : ค.บ.(เกษตรศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Program  Education  in  Agriculture

ชื่อย่อ : B.Ed. (Agriculture)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :        ไม่น้อยกว่า  169 หน่วยกิต

การจัดการศึกษา :  เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ   5  ปี (10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :  ภาคปกติ 120,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   หลักพืชศาสตร์

-                   ปัญหาพิเศษ

-                   สัมมนาทางการเกษตร

-                   การผลิตผัก

-                   เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์

-                   การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

-                   เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรในท้องถิ่น

-                   ปฐพีวิทยา

-                   ธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์

-                   การผลิตผลไม้

-                   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร

-                   การวางแผงการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

-                   งานช่างเกษตร

-                   การผลิตไม้ดอก  ไม้ประดับ

-                   การจัดการภูมิทัศน์

-                   การผลิตเห็ด

ฯลฯ

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า  (เกรดเฉลี่ย)ไม่ต่ำกว่า 2.00

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาเพาะเกษตรศาสตร์(ค.บ.)

ขยัน  อดทน รักต้นไม้ รักธรรมชาติ รักในความเป็นครู

บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทำงานอะไรได้บ้าง

ครู  อาจารย์ ฝ่ายผลิต (Supervisor)  ฝ่ายควบคุมคุณภาพ(QC) ,ฝ่ายประกันคุณภาพ(QA)

, ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R2D)  ,  นักวิชาการ นักวิจัย  พนักงานขาย  ทำธุรกิจส่วนตัว

หมายเลขโทรศัพท์ 032  493  270

Website : http:// agriculture.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account