คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ประธานสาขาวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส  สุวรรณสินธุ์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ชื่อย่อ : วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Science Program  in  Agriculture

ชื่อย่อ : B.Sc. (Agriculture)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :        ไม่น้อยกว่า  130 หน่วยกิต

การจัดการศึกษา :  เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ   4  ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :  ภาคปกติ 96,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   หลักพืชศาสตร์

-                   การผลิตเห็ด

-                   การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

-                   หลักการขยายพันธุ์พืช

-                   การจัดภูมิทัศน์

-                   การผลิตผัก

-                   การผลิตไม้ผล

ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า หรือ ปวส.สาขาเกษตรกรรม

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์

ขยัน  อดทน  รักต้นไม้

บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทำงานอะไรได้บ้าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นักวิชาการเกษตรประจำหน่วยงานต่าง ๆ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  ธุรกิจภูมิทัศน์  จัดสวน และการดูแลรักษา

หมายเลขโทรศัพท์ 032  493  270

Website : http:// agriculture.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account