คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ประธานสาขาวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา  กล่ำสกุล

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ชื่อย่อ : วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Science Program  in  Food  Science   and  technology

ชื่อย่อ : B.Sc. (Food  Science and technology)

จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร :       ไม่น้อยกว่า  138  หน่วยกิต

การจัดการศึกษา :  เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ   4  ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :  ภาคปกติ 96,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   อาหารและโภชนาการ

-                   การแปรรูปอาหาร 1-2

-                   การพัฒนาการผลิตภัณฑ์อาหาร

-                   หลักการวิเคราะห์อาหาร

-                   วิศวกรรมอาหาร 1- 2

-                   การบรรจุภัณฑ์อาหาร

-                   การวางแผนและการจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ขยัน  อดทน  มีความคิดริเริ่ม ชอบทดลองค้นคว้า

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทำงานอะไรได้บ้าง

ฝ่ายผลิต (Supervisor)  ฝ่ายควบคุมคุณภาพ(QC) ,ฝ่ายประกันคุณภาพ(QA)

, ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)  ,  นักวิชาการ นักวิจัย  พนักงานขาย  ทำธุรกิจส่วนตัว

หมายเลขโทรศัพท์ 032  493  270

Website : http:// agriculture.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account