คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ประธานสาขาวิชา :  อาจารย์สำรวย  มะลิถอด

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ชื่อย่อ : วท.บ.(สัตวศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Science Program  in  Animal  Science

ชื่อย่อ : B.Sc. (Animal  Science)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :        ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

การจัดการศึกษา :  เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ   4  ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :  ภาคปกติ 96,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   การผลิตสัตว์ปีก

-                   หลักการผลิตสัตว์

-                   การผลิตสุกร

-                   การผลิตโคนม

-                   การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

-                   การผสมเทียม

-                   การใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์

-                   การตรวจและวิเคราะห์อาหารสัตว์

-                   การผลิตสัตว์สวยงาม

ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า หรือ ปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์

มีสุขภาพแข็งแรง รักสัตว์ ช่างสังเกต มีความขยัน  อดทน และมีความรับผิดชอบ

บัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ทำงานอะไรได้บ้าง

รับราชการ  นักวิชาการ  พนักงานเอกชน  และการประกอบธุรกิจส่วนตัว

หมายเลขโทรศัพท์  032  493  270

Website : http:// agriculture.pbru.ac.th

 

 

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account