คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ประธานสาขาวิชา : อาจารย์ทิพย์สุดา  ชงัดเวช

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ชื่อย่อ : วท.บ.(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program  in  Aquculture

ชื่อย่อ : B.Sc. (Aquculture)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า  137 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและทะเล ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง  ตลอดหลักสูตร

การจัดการศึกษา :  เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี  (8 ภาคการศึกษา) ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 96,000 บาท

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร

-                   หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

-                   มีนวิทยา

-                   การเลี้ยงสัตว์น้ำ

-                   การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ

-                   การสร้างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

-                   โรคพยาธิและศัตรูสัตว์น้ำ

-                   หลักการประมง

-                   การวิเคราะห์น้ำและคุณภาพน้ำ

-                   เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

-                   อาหารและการวิเคราะห์อาหารสัตว์น้ำ

-                   นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ

-                   หลักเศรษฐศาสตร์ประมง

-                   วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น

-                   การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

-                   การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ

-                   การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน

-                   การเลี้ยงกุ้ง

-                   สาหร่าย

-                   หอยทะเล

-                   มลพิษทางทะเล

-                   ว่ายน้ำ

-                   การเพาะพันธ์ปลาสวยงาม

-                   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1

-                   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2

-                   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3

-                   สหกิจศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   และเทียบเท่า  หรือ ป.ว.ส. สาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

มีสุขภาพแข็งแรง  เป็นคนชอบสังเกต  มีความขยัน  อดทน

บัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทำงานอะไรได้บ้าง

นักวิชาการประมง  นักวิชาการประจำฟาร์ม  บริษัทเอกชน  โรงงานอาหารสัตว์น้ำ  ฝ่ายจัดซื้อโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ  ประกอบอาชีพอิสระ  ทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพน้ำ  นักวิจัยสัตว์น้ำและประมง ฯลฯ

หมายเลขโทรศัพท์  032  493  270

Website  :http:// agriculture.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account